Hyppää sisältöön

Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)

Rahoitussumma

221 033 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2022

Suomen luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat pääosin metsätalousmaalla. Tietoa ja arvioita metsätalouden vaikutuksesta pohjaveteen tarvitaan, jotta arvokkaat pohjavesivarantomme säilyvät hyvälaatuisina ja hyvässä määrällisessä tilassa. Pohjavesi on yhteydessä pintavesiin ja sen hyvä laatu turvaa siten myös pohjavesimuodostumiin liittyvien pintavesien sekä pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien hyvää tilaa.

Mahdollisten metsätaloustoimenpiteiden rajoitusten ja suositusten tulee perustua tutkittuun tietoon ja lainsäädäntöön. Pohjavesialueilla toiminta voi olla erilaista kuin muilla alueilla, siksi pohjavesialueita koskevaa koottua tietoa metsänhoitotoimien vaikutuksista ja suosituksista tarvitaan. Toimijoiden tulee löytää tieto helposti ja heille tulee tarjota työkaluja vaikutusten hallintaan ja toimenpiteiden suunnitteluun. 

MEPO-hankkeen päätavoitteena oli koota vesienhoidon ja merenhoidon järjestämislain tarkoittamiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin, käytännössä hiekka- ja soramaihin, sovellettavissa olevaa tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tutkimustiedon pohjalta tuotettiin ohjeistusta ja työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla sekä arvioitiin tarpeet täsmentää pohjavesialueiden metsänhoitosuosituksia. Lisäksi tarkasteltiin toimenpiteiden ilmastovaikutuksia.

Metsätalouden pohjavesivaikutusten seurannan osalta hanke selvitti, voitaisiinko muissa yhteyksissä luokitelluilta pohjavesialueilta kerättyä pohjaveden seurantatietoa hyödyntää metsänhoitotoimenpiteiden pohjavesivaikutusten arvioinnissa yhdistämällä eri tahoilla olevaa tietoa mm. paikkatietoja. Tarkastelussa arvioitiin nykyisen seurannan riittävyyttä ja tehtiin ehdotus metsänhoidon pohjavesivaikutusten seurannan järjestämisen vastuista.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 089, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Metsätalouden vaikutukset pohjaveteen

Yhteyshenkilö ministeriössä