Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)

Rahoitussumma

221 033 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Suomen luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat pääosin metsätalousmaalla. Tietoa ja arvioita metsätalouden vaikutuksesta pohjaveteen tarvitaan, jotta arvokkaat pohjavesivarantomme säilyvät hyvälaatuisina ja hyvässä määrällisessä tilassa. Pohjavesi on yhteydessä pintavesiin ja sen hyvä laatu turvaa siten myös pohjavesimuodostumiin liittyvien pintavesien sekä pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien hyvää tilaa.

Mahdollisten metsätaloustoimenpiteiden rajoitusten ja suositusten tulee perustua tutkittuun tietoon ja lainsäädäntöön. Pohjavesialueilla toiminta voi olla erilaista kuin muilla alueilla, siksi pohjavesialueita koskevaa koottua tietoa metsänhoitotoimien vaikutuksista ja suosituksista tarvitaan. Toimijoiden tulee löytää tieto helposti ja heille tulee tarjota työkaluja vaikutusten hallintaan ja toimenpiteiden suunnitteluun. 

MEPO-hankkeen päätavoitteena on koota vesienhoidon ja merenhoidon järjestämislain tarkoittamiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin, käytännössä hiekka- ja soramaihin, sovellettavissa olevaa tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tutkimustiedon pohjalta tuotetaan ohjeistusta ja työkaluja metsätalouden toimenpiteiden hallintaan pohjavesialueilla sekä arvioidaan tarpeet täsmentää pohjavesialueiden metsänhoitosuosituksia. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteiden ilmastovaikutuksia.

Metsätalouden pohjavesivaikutusten seurannan osalta hanke selvittää, voitaisiinko muissa yhteyksissä luokitelluilta pohjavesialueilta kerättyä pohjaveden seurantatietoa hyödyntää metsänhoitotoimenpiteiden pohjavesivaikutusten arvioinnissa yhdistämällä eri tahoilla olevaa tietoa mm. paikkatietoja. Tarkastelussa arvioidaan nykyisen seurannan riittävyyttä ja tehdään ehdotus metsänhoidon pohjavesivaikutusten seurannan järjestämisen vastuista.

Ota yhteyttä:

johtava hydrogeologi Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 089, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Metsätalouden vaikutukset pohjaveteen

Yhteyshenkilö ministeriössä