Hyppää sisältöön

Muovin kierrätyksen avainkysymykset (MUOVIAVAIN)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Griffin Refineries Oy

Rahoitussumma

350 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2025

Murros kohti muovien kiertotaloutta on käynnissä. Tämän murroksen tavoitteena on vähentää merkittävästi muovin käytöstä aiheutuvia suoria ja välillisiä haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjä, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä sekä muovijätteen ja mikromuovien päätymistä ympäristöön. Suomessa murrosta kohti muovien kestävää kiertotaloutta vauhdittaa poikkialainen kansallinen ohjelma, Muovitiekartta, jonka toinen, päivitetty versio julkaistiin alkuvuodesta 2022. Muovitiekartan tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä ja tiekartan seuraava väliarviointi toteutetaan vuonna 2025.

Muovien kierrätyksellä ja muovituotteiden kierrätettävyydellä sekä neitseellisen muovin korvaamisella kierrätetyllä muovilla on keskeinen rooli muovin kiertotalouden läpimurron saavuttamisessa. Muovitiekartassa on asetettu näihin teemoihin konkreettisia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä: pakkausmuoveista tulee kierrättää 60 prosenttia ja kierrätystä tulee merkittävästi lisätä myös useiden muiden muovituotteiden osalta; muovipakkausten tulee olla täysin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä ja useissa muissa muovituotteissa kierrätettävyyden sekä uudelleenkäytön tulee merkittävästi parantua sekä; kierrätetyn muovin osuus uusissa tuotteissa useissa tuoteryhmissä tulisi olla keskimäärin 30 prosenttia.

Muovitiekartan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muovimarkkinan muutosta elinkeinolähtöisesti, mutta myös oikein valittuja julkisen vallan toimenpiteitä sekä edistyksellistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaa. Muovitiekartan menestyksellinen toimeenpano edellyttää laaja-alaista, muovin kierrätyksen kvantitatiiviset, teknistaloudelliset ja ympäristöpoliittiset näkökohdat kattavaa tietopohjaa ja yhteenvetoa, joihin MUOVIAVAIN-hanke erityisesti pureutuu. Näiden lisäksi hanke tuottaa suosituksia Muovitiekartan vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja muovien kierrättämisen ja kiertotalouden vauhdittamiseksi Suomessa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda säädösten, kansainvälisten muovin kierrätyksen arvoverkkojen ja toisiaan täydentäviin empiiristen aineistojen analyysiin perustuva kokonaiskuva muovin kierrätyksen nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä ja kehittämismahdollisuuksista Suomessa, tunnistaa uusiomuovimarkkinoiden toimintaan ja kierrätysasteen kehittymiseen keskeisesti vaikuttavat tekijät sekä määritellä keinoja, jolla Muovitiekartan muovin kierrätykseen ja uusiomuovimarkkinoiden kehitykseen liittyviä tavoitteita voidaan tukea.

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 613, etunimi.sukunimi(at)syke.fi 

Muovien kierrätyksen avainkysymykset

Yhteyshenkilö ministeriössä