Hyppää sisältöön

Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

99 562,17 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2016

Nykyistä maa-ainesten kaivamiseen ja loppusijoitukseen perustuvaa kunnostuskäytäntöä ei voida pitää kestävänä toimintatapana, eikä se edistä kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Kunnostusmenetelmien tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut vähäistä, eikä uusien menetelmien kaupallinen tarjonta ja osaaminen ole riittävää. Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluva kolmivuotinen Pilaantuneiden alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelma pyrkii osaltaan edistämään kestävien kunnostusmenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, mutta sen tueksi tarvitaan myös muita ohjauskeinoja.

Kunnostushankkeessa keskeisenä haasteena on ohjata kunnostusmenetelmien valintaa kaivamisesta ja kaivettujen maa-ainesten loppusijoittamisesta kestävän kunnostuksen tavoitteita paremmin tukeviin riskienhallintakeinoihin. Tämä edellyttää pilaantuneiden alueiden päätöksentekoprosessin kytkemistä nykyistä selvemmin muun muassa kaavoitukseen ja infrastruktuurin rakentamiseen sekä mahdollisia muutoksia julkisissa hankintamenettelyissä. Kestävän kiertotalouden edistämiseksi päätöksentekoon tulee sisällyttää kustannusten ja ympäristövaikutusten lisäksi alueellisten ja kansantaloudellisten näkökohtien tarkastelua. Päättäjien on syytä tunnistaa myös ohjauskeinojen vaikutusmekanismit ja ostaan käyttää niitä. Muutostarpeisiin voidaan osin vastata menetelmien tutkimuksella ja tuotekehityksellä, koulutuksella sekä tiedottamisella. Osa uusista toimintamalleista edellyttää tuekseen viranomaiskäytäntöjen muutoksia ja sääntelyn kehittämistä.

Tämän hankkeen tavoitteena oli edistää kestävien ja kiertotaloutta toteuttavien riskinhallintaratkaisujen osaamista, tarjontaa, käyttöönottoa ja kansainvälistä vientiä. Tavoitteena oli myös tukea hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuluvien Pilaantuneiden alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelman ja uuden maa‐ainesjätteiden hyödyntämisestä koskevan valtioneuvoston asetuksen toimeenpanoa sekä vuonna 2015 annetun Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian täytäntöönpanoa.

Hankkeessa:

  • koottiin tietoa nykyisin Suomessa käytössä olevista ja mahdollisista riskinhallintatoimista, 
  • arvioitiin riskinhallintatoimien soveltuvuutta ja rajoitteita,
  • koottiin tietoa riskinhallintavaihtoehtojen kestävyyden arvioinnissa käytetyistä ja käytettävissä olevista menetelmistä,
  • testattiin valittujen kestävyyden arviointimenetelmien käyttöä todellisissa kunnostuskohteissa,
  • arvioitiin ohjauskeinoja ja esitetään kehittämisehdotuksia sekä
  • tunnistettiin potentiaalisia riskienhallintaan liittyviä vientituotteita.  

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö, DI Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Kulutuksen ja tuotannon keskus, p. 0295 251 530, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintakeinot Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä