Hyppää sisältöön

Rannikkovesien toipuminen muuttuvassa ilmastossa

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos

Rahoitussumma

164 528 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2020–3/2021

Meristrategiadirektiivin mukaan Suomea ympäröivien merialueiden tulisi saavuttaa hyvä tila vuonna 2020. Vesipuitedirektiivin mukaan rannikkovesien hyvä tila tulisi saavuttaa seitsemän vuotta myöhemmin. Merentila 2018-raportin mukaan koko Suomen merialue on edelleen rehevöitynyt. Päätöksenteon tueksi tarvitaan arviota siitä, miten suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat rannikon tilaan, onko siinä odotettavissa paranemista. Mikäli näyttää siltä, että hyvää rehevöitymistilaa ei voida saavuttaa määräaikaan mennessä, tulisi tietää missä määrin ulkopuoliset muutostekijät, kuten ilmastonmuutos ja Itämeren sisäisten ravinnevarojen vapautuminen hidastavat paranemista. Tämä tieto on olennaista kun otetaan kantaa edellytyksiin ottaa käyttöön direktiivien mukaisia aikapidennyksiä, poikkeuksia tai alempia tilatavoitteita. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää:

  1. Mikä on nykytiedon ja toimenpiteiden valossa Suomen rannikkoalueen vesien tila vuonna 2027? Entä vuonna 2050?
  2. Missä määrin ja miten vuoden 2027 ja 2050 tilaan vaikuttaa yhtäältä tiedossa olevat toimenpiteet ja toisaalta muut vesien- ja merenhoidon ulkopuoliset muutostekijät, kuten Itämeren sisäiset ravinnevarat ja ilmaston muutos?
  3. Mitä epävarmuuksia arvioon liittyy ja mitä uutta tietoa ja menetelmiä tarvitaan, jotta systemaattinen skenaariotarkastelu rannikkoalueen vesien tilan kehityksestä ja toimenpiteiden sekä muiden muutostekijöiden vaikutuksista olisi tulevaisuudessa saatavilla ajantasaisesti niin hallinnon kuin laajemmin yhteiskunnan käyttöön? 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (5.3.2021).

Ota yhteyttä:

ryhmäpäällikkö Vivi Fleming, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 879, vivi.fleming(at)ymparisto.fi

Suomen rannikkovesien toipumisskenaariot muuttuvassa ilmastossa

Yhteyshenkilö ministeriössä