Hyppää sisältöön

Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)

Päättynyt

Toteuttajat

Oulun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–4/2020

Ilmastonmuutos on suurin arktista aluetta muokkaava tekijä, joka tuo suoria, epäsuoria ja välillisiä vaikutuksia saamelaisyhteisölle, saamelaiskulttuurille ja -elinkeinoille, koko elinkeinoelämälle sekä ympäristölle. Saamelaiskulttuuri ja saamen kielet ovat uhanalaisia. Saamelaiskulttuuri on myös muuttumassa, koska yli 60% saamelaisista arvioidaan asuvan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Systemaattisen kirjallisuusanalyysin perusteella ilmastonmuutostutkimusta tehdään hyvin paljon, mutta suuri osa tutkimuksista keskittyy globaaleihin tai alueellisiin vaikutuksiin, luonnontieteellisiin vaikutuksiin, elinkeinoihin tai skenaarioihin. Luonnontieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen nykyisistä ja ennakoiduista vaikutuksista lämpötilaan ja ekosysteemeihin arktisella alueella on laajasti. Kattavimmin on tutkittu porojen vaikutusta ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon, mutta tarkastelu on ollut alueellista ja elinkeinollista. Ilmastonmuutoksen kaikkia vaikutuksia Suomen saamelaisalueelle eikä saamelaiskulttuurille ei tunneta, niitä ei ole selvitetty eikä niitä seurata.

Tutkimushankkeen tarkoitus oli vastata valtioneuvoston asettamiin tutkimustavoitteisiin ja lähestyä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia saamelaisyhteisöille monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti hyödyntäen olemassa olevaa tutkimustietoa ja keräten uutta tietoa. Hankkeessa:

  1. muodostettiin kokonaiskuva ilmastonmuutoksen primääreistä, sekundäärisistä ja tertiäärivaikutuksista saamelaisten kotiseutualueen ympäristölle, saamelaiskulttuurille, saamelaisten terveydelle ja hyvinvoinnille ja saamelaisyhteisölle Suomessa; 
  2. tehtiin arvio siitä, miten saamelaiset on huomioitu kansallisessa ja EU:n ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumisohjelmissa ja -tavoitteissa ja tehtiin tarvittavat toimenpide-ehdotukset yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa;
  3. tehtiin arvio siitä, miten saamelaiskulttuuri voi sopeutua ilmastonmuutokseen sekä; 
  4. vertailtiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen saamelaisten kotiseutualueella arktisen alueen alkuperäiskansojen havaintoihin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (30.4.2020).

Ota yhteyttä:

Professori Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto, p. 040 6720927, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, www.oulu.fi/cerh 

Saamelaiskulttuurin sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Yhteyshenkilö ministeriössä