Hyppää sisältöön

Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuusongelmiin: Kausaliteetista politiikkatoimiin

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Demos Helsinki

Rahoitussumma

129 998 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–5/2023

Sisäisen turvallisuuden selonteoissa syrjäytymistä on lähes 15 vuoden ajan kuvattu keskeisenä uhkana suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudelle. Myös kriminaalipolitiikka on pitkään korostanut syrjäytymisen ja huono-osaisuuden torjumisen keskeistä roolia rikollisuuden vähentämisessä.

Tutkimusnäyttö syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteydestä rikollisuuteen ja muihin turvallisuusongelmiin on vahvaa, mutta tutkimus ei ole löytänyt vastausta siihen, aiheuttaako syrjäytyminen todella turvallisuusongelmia vai onko kyseessä pelkkä korrelaatio. Kysymyksellä on suuri merkitys kustannustehokkaiden toimien etsimiselle: mikäli syrjäytymisen ja turvallisuusongelmien välillä on aito syy-seuraussuhde, turvallisuusuhkia voidaan torjua vähentämällä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Jos yhteys sen sijaan ei ole kausaalinen vaan turvallisuusongelmat aiheutuvat muista syistä, myös turvallisuutta parantamaan pyrkivien toimien tulee kohdistua näihin muihin syihin.

Tehokkaiden, poikkihallinnollisten toimien löytämiseksi tarvitaan tuoretta tutkimustietoa valottamaan syrjäytymisen ja huono-osaisuuden merkitystä turvallisuusongelmien taustalla.

Hankkeen ensimmäinen päätavoite oli selvittää, mitä aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta syrjäytymisen ja huono-osaisuuden todellisesta vaikutuksesta turvallisuusongelmiin erityisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa. Tähän kysymykseen vastattiin laatimalla systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka käy läpi tuoreimman, korkeatasoisilla menetelmillä saavutetun tutkimusnäytön.  

Hankkeen toinen päätavoite oli vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa tuottaa tietoa siitä, miten turvallisuusongelmia voitaisiin kustannustehokkaasti vähentää, jotta viranomaiset ja muut toimijat voisivat kehittää toimintaansa ongelmia ennalta ehkäisevään suuntaan.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tuloksia pyritään hyödyntämään erityisesti sisäisen turvallisuuden laajan politiikka-alueen keskusteluissa, joita käydään yhteistyössä muiden relevanttien ministeriöiden, järjestöjen, kuntien ja kaupunkien kanssa.  

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkijatohtori Karoliina Suonpää, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto, p. 050 448 8583, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen

Yhteyshenkilö ministeriössä