Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä

Käynnissä

Toteuttajat

Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Siirtolaisuusinstituutti, Joanne van Selm

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–9/2021

Kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien ihmisten määrän ennakoidaan kasvavan ja nykyiselläänkin vain murto-osa suojelua tarvitsevista saa sitä. Koska laillisen maahanmuuton väylät eivät toimi riittävän hyvin, lähtevät kymmenet tuhannet ihmiset vuosittain vaaralliselle ja kalliille matkalle, salakuljettajiin tukeutuen. Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR onkin linjannut, että turvaa tarvitsevien ihmisten tukemiseksi laillisen maahanmuuton väyliä tulee kehittää. Maahanmuuton ennakointi ja hallittavuus ovat myös vastaanottavien maiden etu.

Nykyistä turvapaikanhaku- ja kiintiöpakolaisjärjestelmää täydentävät lailliset maahanmuuton reitit ovat avainasemassa kun EU-maat etsivät keinoja vastata potentiaalisten turvapaikanhakijoiden muuttoliikkeeseen tulevaisuudessa. Laillisten maahantuloreittien järjestelmän kehittäminen mainitaan myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa osana Suomen Eurooppa-politiikkaa.

Hankkeessa tarkastellaan olemassa olevia täydentäviä maahanmuuton väyliä eli erilaisia ohjelmia ja järjestelyjä sekä näistä kertyneitä kansainvälisiä kokemuksia. Hankkeessa luodaan kokonaiskuva täydentävistä väylistä ja keskitytään erityisesti työ- ja opiskeluperusteisiin väyliin. Näin saadaan ajantasaista tietoa, jota Suomi tarvitsee voidakseen osallistua aihetta käsittelevään kansainväliseen keskusteluun ja muodostaakseen aihepiiristä oman näkemyksensä. Tätä tietoa tarvitaan myös, mikäli Suomi päättää ryhtyä kehittämään täydentäviä laillisen maahanmuuton väyliä kansallisella tasolla. Kansallisten tarpeiden ohella hankkeemme tuottaa tietoa myös muiden maiden toimijoiden tarpeisiin ja tukee näin EU-maiden yhteisiä ponnisteluja uudenlaisten maahanmuuttoon liittyvien ratkaisujen löytämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on koota ja tarjota tietoa täydentävistä laillisen maahanmuuton väylistä käytännön tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään työ- ja opiskeluperustaisiin ohjelmiin. Hankkeen päätavoite jakautuu kolmeen osatavoitteeseen.

Osatavoitteina on:

  1. tuottaa tietoa siitä, mistä täydentävissä väylissä on käytännössä kyse (erilaiset olemassa olevat ohjelmat ja järjestelyt sekä niiden suhde muuhun turvapaikka- ja pakolaispolitiikan käytäntöihin), 
  2. tarkastella näiden täydentävien mallien käyttöä, esim. sitä, millaisiin ryhmiin niitä sovelletaan,
  3. selvittää, millaisia hallinnollisia ja oikeudellisia ratkaisuja täydentävien väylien malleja soveltavissa maissa on tehty

Hanke tukee sekä kansallista päätöksentekoprosessia että kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä uusien ratkaisujen luomiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhä useampi ihminen voisi elää turvassa.

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3141, etunimi.sukunimi(at)kuntoutussaatio.fi

Selvitys täydentävistä laillisen maahanmuuton väylistä

Yhteyshenkilö ministeriössä