Hyppää sisältöön

Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

292 981 €

Hankkeen perustiedot:

Kesto: 8/2018–6/2020

Osa tuulivoima-alueiden läheisyydessä asuvista henkilöistä on raportoinut oireilevansa vakavasti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vuoksi. Tämä on johtanut polarisoituneeseen julkiseen keskusteluun, mikä on osaltaan lisännyt tuulivoimatuotantoon kohdistuvaa pelkoa ja vastustusta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 on linjattu, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teettää riipumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen tuotantotukea koskevan lain valmistelua. Ensimmäisen vaiheen selvityksessä (28/2017) käytiin läpi kaikki aiheeseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus. Kirjallisuusselvityksen johtopäätöksenä todettiin, että tuulivoimaloiden tuottaman kuultavan tai kuuloalueen ulkopuolella olevan äänen yhteydestä oireiluun ei ole tällä hetkellä tieteellistä näyttöä, mutta aihetta on tutkittu hyvin vähän eikä haittojen mahdollisuutta voida nykytiedon perusteella sulkea pois. Lisätutkimukset ovat sen vuoksi perusteltuja.  

Hankkeen tavoitteena oli pyrkiä selvittämään, onko tuulivoimaloiden tuottamalla äänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ensimmäisenä osatavoitteena oli määritellä mittausten kautta, millainen altiste tuulivoimaloiden tuottama ääni on erityisesti sisätiloissa. Toisena osatavoitteena oli kuvata kyselytutkimuksen avulla, millaisesta ongelmasta ihmisten kuvailemassa oireilussa on kysymys eli muun muassa miten yleistä oireilu on tuulivoimaloiden läheisyydessä ja mitkä tekijät ovat yhteydessä oireiluun. Kolmantena osatavoitteena oli tutkia kokeellisesti, miten tuulivoimaloiden tuottama ääni vaikuttaa ihmiseen, erityisesti äänen havaitsemista, fysiologisia vasteita sekä vasteita ja oireilua selittäviä tekijöitä.  

Loppuraportti: Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines
Tiedote: Infraääni ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua – tutkimushankkeen loppuraportti julkaistu (22.6.2020)
Policy Brief: Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys
Video: tuulivoimaloiden infraääni ei aiheuta terveysvaikutuksia

Ota yhteyttä:

TkT, tutkija Panu Maijala, VTT Oy, p. 040 518 6876, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Hyvinvointi ja terveys Tuulivoiman terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä