Hyppää sisältöön

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa: Valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto

Rahoitussumma

149 563 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–11/2018

Hanke tuotti arvion siitä, missä määrin valmiuslakiin (1152/2011) sisältyvien perustuslakipoikkeusten alaa olisi mahdollista supistaa valmiuslakiin tehtävillä muutoksilla ja mikä näiden muutosten sisällön tulisi olla. Tarve tällaiselle arviolle on ilmeinen. Eduskunta on jo viisi vuotta sitten nimenomaisesti edellyttänyt valmiuslain säätämisen yhteydessä, että valtioneuvosto laatii kokonaisarvion valmiuslain suhteesta perustuslain uuteen 23 §:ään perustuslakivaliokunnan esittämät näkökohdat huomioon ottaen (EK 28/2011 vp). Hanke vastaa käytännössä tämän eduskunnan lausuman edellyttämästä selvitystyöstä. 

Selvityksessä vastattiin kahteen pääkysymykseen:

  1. Miltä osin perustuslain säätämisjärjestykseen johtaneet valmiuslain säännökset ovat edelleen ristiriidassa perustuslain uuden 23 §:n kanssa?;
  2. Ovatko nämä ristiriidat poistettavissa valmiuslakiin tehtävillä muutoksilla?

Tutkimustehtävänä oli näin ollen  normaaleja oikeustieteellisen tutkimuksen menetelmiä noudattaen tuottaa objektiivisesti ottaen mahdollisimman perusteellinen analyysi selvityksen kohteena olevasta oikeustilasta, siinä esiintyvistä lainsäädännön muutostarpeista sekä lainsäätäjän liikkumavarasta. 

Vaikka selvityksen ensisijaiset tavoitteet liittyivätkin eduskunnan lausumassa esitettyyn käytännölliseen tarpeeseen arvioida voimassa olevan valmiuslain suhdetta perustuslain 23 §:n säännökseen perusoikeuksista poikkeusoloissa, hankkeella on myös kiinteä liityntä valtiosääntöoikeudelliseen tutkimukseen. Hankkeella pyrittiin myös luomaan edellytyksiä kansainväliselle, perusoikeuksia poikkeusoloissa koskevalle julkaisutoiminnalle sekä käymään keskustelua aiheesta laajemmin kansallisessa tutkimusyhteisössä. Hankkeessa toteutettu oikeudellinen arvio muodostaa pohjaa tulevalle tutkimukselle ja keskustelulle konstitutionaalisten rajojen ja kriisitilanteisiin reagoimisen edellyttämien toimenpiteiden välisestä tasapainosta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (15.11.2018).

Ota yhteyttä:

Apulaisprofessori Janne Salminen, Turun yliopisto, p. 041 507 3537, etunimi.sukunimi(at)utu.fi

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä