Hyppää sisältöön

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, VATT, Ari Hyytinen (Hanken), Tuomas Takalo (Suomen Pankki), Niku Määttänen (Helsingin yliopisto)

Rahoitussumma

199 334 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–1/2022

Yritystukien kokonaistaloudellisten vaikutusten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää tehokkaan tukipolitiikan suunnittelussa ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteutuksessa. Eduskunnan talousvaliokunta onkin edellyttänyt yritystukilainsäädännön toteutumisen osalta kokonaistarkasteluita. Yritystukien vaikuttavuutta on tutkittu suomalaisilla aineistoilla pääosin niiden suorien vaikutusten osalta. Usein tarkastelukohteena ovat olleet kehitystuet ja niiden vaikutukset yritysten innovaatiotoimintaan ja muihin yrityksen taloudellista suoriutumista mittaaviin tekijöihin (esim. tuottavuus). Metodologisesti luotettavimpia menetelmiä käyttäneet tutkimukset ovat hyödyntäneet pääosin ns. näennäisiä koeasetelmia, joissa kontrolliryhmä on uskottavasti samanlainen tukea saavien yritysten kanssa taustatekijöiden suhteen ja tukien vaikutuksia arvioidaan näiden ryhmien välille tuki-intervention jälkeen estimoiduista eroista.

Vaikka aiemmista tutkimuksista on saatu hyödyllistä tietoa tukien suorista vaikutuksista, ei niiden perusteella pystytä arvioimaan yritystukien laajempia, kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Kokonaistaloudelliset vaikutukset sisältävät suorien vaikutusten lisäksi tukien epäsuorat vaikutukset muihin yrityksiin läikkymismekanismien (mm. tiedon siirtymien) ja markkinahintojen (mm. työvoiman hinta) kautta. Lisäksi tuet vaikuttavat joko vahvistavasti tai heikentävästi tuottavuuden kehitykseen sen kautta kohdentuvatko ne matalan vai korkean tuottavuuden liiketoimintaan.

Tieto yritystukien kokonaistaloudellisista vaikutuksista on talouspoliittisesti tärkeää monesta syystä. Yritystuet vaikuttavat yrityssektorin uusiutumiskykyyn ja sitä kautta tuottavuuden kasvuun ja kilpailukyvyn kehitykseen. Onnistuneella yritystukipolitiikalla voidaan kiihdyttää talouden kasvua ja kilpailukyvyn parantumista. Toisaalta tuet voivat pahimmassa tapauksessa hidastaa tuottavuuskasvua. Tukien kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole aiemmin tarkasteltu kokonaistaloudellisella mallilla Suomessa. Tästä syystä ei ole selvää, onko nykyinen tukiallokaatio kasvua tukevaa vai ei. Erityisesti tarvitaan tutkimusperusteista tietoa siitä, miten erilaiset tukien allokaatiot vaikuttavat tuottavuuden kasvuun. Hankkeessa sovelletaan Acemoglun ym. (2018) kehittämää mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten politiikkatoimien hyvinvointivaikutusten arvioinnin. Tämän hankeen tuottama tieto täyttää aukon tässä ajankohtaisessa ja talouspoliittisesti tärkeässä kysymyksessä.

Hankkeen tavoitteena oli arvioida yritystukien kokonaistaloudellisia vaikutuksia teoreettisen viitekehikon ja suomalaisten yritysaineistojen valossa. Hankkeessa keskityttiin vaikutusten arviointiin kokonaistaloudellisen mallin avulla ja analyysi kattoi koko yrityssektorin. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa yritystukien kokonaistaloudellisista vaikutuksista sekä tukien jakautumisesta eri yrityksille ja toimialoille. Arviossa tuotettiin kokonaiskuva yritystukien jakautumisesta vaikutusten kannalta olennaisimpien yritysten ominaisuuksien suhteen ja verrattiin vaihtoehtoisten politiikkatoimien tehokkuutta nykyiseen verrattuna. Hankkeen tulokset ovat tärkeitä yritystukikokonaisuuden tehokkaan ohjaamisen kannalta ja luovat pohjan pitkän aikavälin kasvun tukemiselle.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Heli Koski, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 050 466 3214, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä