Blogi: Tieto käyttöön!

Selvitys loi kuvan tulevaisuuden energiantuotantorakenteesta

Kati Vuorenvirta Julkaisupäivä 8.3.2019 11.09 Blogit

Energialla on merkittävä rooli maailmanpolitiikassa. Globaalien energiamarkkinoiden murros heijastuu myös Suomeen. Energiasektorin muutostrendien vaikutusta geopolitiikkaan ja huoltovarmuuteen tarkastellut selvitys tuotti kokonaiskuvan tulevaisuuden energiantuotantorakenteesta ja arvioi energiamurroksen merkitystä paitsi naapurimaallemme Venäjälle myös Suomelle.

Pöyry Management Consulting Oy:n ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin toteuttama selvitys ennakoi strategisiin energiasiirtymiin liittyviä poliittisia riskejä ja epävarmuustekijöitä kolmen energiaskenaarion kautta aina vuoteen 2040 saakka.

Joulukuussa 2017 julkaistu raportti luo kokonaiskuvan tulevaisuuden energiantuotantorakenteesta ja keskittyy erityisesti hiilivetyjen kysynnän kehittymiseen ja uusiin teknologioihin. Selvityksen mukaan varsinkin nopean kehityksen skenaario voi johtaa globaalisti merkittävään hiilivetyjen ylitarjontatilanteeseen, minkä seurauksena geopoliittiset siirtymät ovat mahdollisia.

Suomen huoltovarmuuden arvioitiin kuitenkin tulevaisuudessa paranevan, kun energiaomavaraisuusasteemme kasvaa. Samalla Venäjän kyky vaikuttaa energian kautta laskee. Kriittisimmiksi tekijöiksi Suomen huoltovarmuuden kannalta arvioitiin polttoaineiden logistiikan turvaaminen sekä sähköverkon toimivuuden varmistaminen etenkin tilanteissa, joissa Suomessa sijaitsevan tuotantokapasiteetin ja huippukulutuksen erotus on suuri.

Selvityksessä korostettiin viranomaisten, ministeriöiden ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Se on olennaista niin erilaisten epävarmuustekijöiden ja riskien ennakoimisessa kuin politiikka-valmistelussa. Yhteistyöllä on Suomessa toki jo entuudestaan perinteitä, mutta esimerkiksi hybridivaikuttamisen näkökulmasta yhteisten toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen kannattaa pitää aktiivisesti mielessä.

Aktiivinen vuorovaikutus edistää tiedon hyödyntämistä

Selvityksessä tuotetun tiedon hyödyntämistä edistivät jo hankkeen aikana käydyt aktiiviset keskustelut. Neljän hallinnonalan asiantuntijoista koostuneessa ohjausryhmässä käytiin vilkasta ja monipuolista keskustelua yhdessä tutkijoiden kanssa, sillä energia-asioita voidaan tarkastella hyvin monesta näkökulmasta.

Hankkeessa yhdistyi ansiokkaasti Pöyryn insinöörilähtöinen analyysi sekä Aleksanteri-instituutin Venäjän energiapolitiikkaan liittyvä asiantuntemus. Monialaisuudesta ja ristiriitaisistakin lähtökohdista tutkijat onnistuivat tuottamaan tietoa ja luomaan tilannekuvaa, jossa riittää analysoitavaa eri hallinnonaloille myös jatkossa. Työ edistää myös mahdollisuuksia ymmärtää ja huomioida paremmin erilaisia näkökulmia asioiden valmistelussa.

Ministeriöiden yhteisen selvitystoiminnan arvo ilmeni siinä, ettei yksittäisen ministeriön toimesta näin laajasti resursoitua ja eri tulokulmista aihetta käsittelevää hanketta olisi syntynyt.

Teksti: Kati Vuorenvirta, puolustusministeriö

Tutustu myös tutkijoiden tuottamiin Policy Brief -katsauksiin:

Finland's security of supply and Russia’s ability to influence through energy under energy transition

Global energy transitions and Russia’s energy influence in Finland

Global energy sector transitions will have an impact on geopolitics

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.