Taina Laaksoharju

Kirjoittaja työskentelee Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön -hankkeen asiantuntijana MIELI ry:ssä. Laaksoharju on maa- ja metsätieteiden tohtori, jonka tutkimusintressinä on ihmisen paikkasuhde. Aiemmin hän on tutkinut lasten luontosuhteen muotoutumista. MIVA -hankkeessa hänen tehtävänään on pilotoida englantilaista Mental Well-being Impact assessment -työkalua aitoon mielenterveysvaikutusten päätösarviointiin Case Lapinlahti -tutkimuksessa, jossa paitsi tuotetaan tietoa päättäjien käyttöön, myös arvioidaan itse mallin soveltuvuutta Suomen oloihin. Kirjoittaja toimii asiantuntijatehtäviensä lisäksi luontokasvatuksen parissa järjestökentällä sekä yrittäjänä.