FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Massadatalla ja analytiikalla on merkittävää potentiaalia vaikutusten arvioinnissa

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.10.2018 8.59
Tiedote 450/2018
Selvitys: Massadatalla ja analytiikalla on merkittävää potentiaalia vaikutusten arvioinnissa

Vaikutusten arviointi on erottamaton ja tärkeä osa päätöksenteko- ja toiminnanseurantaprosesseja. Uudentyyppisen massadatan ja kehittyneen analytiikan hyödyntäminen vaikutusten arvioinneissa on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa ja kansainvälisesti, vaikkakin useita kokeiluja on meneillään.

Massadatan hyödyntäminen vaikutusten arvioinneissa rajoittuu tällä hetkellä lähinnä rekisteriaineistoihin. Uudentyyppistä massadataa, kuten sensoridataa, sosiaalisen median dataa tai laajoja tekstimassoja hyödynnetään vielä vähän. Tällä hetkellä vaikutusten arviointi perustuu tyypillisesti selvityksiin, joissa kategorisoidaan vaikutukset esimerkiksi taloudellisiin, teknologisiin, ympäristö-, verkostollisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.  Haasteina on, että usean tekijän yhteisvaikutukset jäävät usein tarkastelun ulkopuolelle, arvioinneissa käytettävä rekisteriaineisto ei ole reaaliaikaista, relevantteja data-aineistoja ei aina hyödynnetä eikä eri tekijöiden sisäisiä riippuvuuksia osata tulkita.

Hankkeessa ”Vaikutusten arvioinnin tehostaminen automaattisen tiedonhallinnan ja data-analytiikan avulla” selvitettiin, miten massadata ja data-analytiikka tehostavat vaikuttavuuden arviointia sekä koottiin tietoa massadatan hyödyntämiseen liittyvistä käytännöistä ja data-analytiikkaa hyödyntävistä ratkaisuista. Lisäksi arvioitiin uusien tietolähteiden ja vaikutusten arvioinnin mahdollisuuksia julkisella sektorilla. Hankkeessa tarkasteltiin tutkimuskysymyksiä yksityiskohtaisesti kahdessa tapausesimerkissä: ”Nuorten mielenterveys ja syrjäytyminen” sekä ”Alueiden kehittäminen”.

Hankkeen tuloksena syntyi tietoa vaikutusten arvioinnin, massadatan ja data-analytiikan hyödyntämismahdollisuuksista annetussa kontekstissa sekä ehdotuksia toimintamalleista ja –tavoista. Näitä menetelmiä voidaan ottaa käyttöön mm. julkisen sektorin vaikutusten arvioinnissa.

Selvityksen tuloksia

Massadatalla ja analytiikalla on merkittävää potentiaalia vaikutusten arvioinnissa, erityisesti yhdistettynä perinteisiin arviointimenetelmiin. Massadatan laatu, saatavuus ja yhdistettävyys vaikeuttavat hyödyntämistä.

On panostettava avoimen datan laatuun ja yhdistettävyyteen. Erilaiset alustaratkaisut voivat olla tässä hyödyllisiä. Eri datojen fuusio (julkinen, yksityinen ja omadata) ja toissijainen käyttö on mahdollistettava lakien ja asetusten avulla henkilöiden tietoturvasta tinkimättä.

Vaikutusten arviointia tulisi kehittää laadullisten ja määrällisten menetelmien fuusion kautta monimenetelmällisemmäksi ja pyrittävä ristikkäisvaikutusten ja takaisinkytkentöjen analyysiin. Vaikutusten arvioinnin tulisi olla jokapäiväinen työkalu, jonka avulla voi tehdä reaaliaikaisia korjausliikkeitä.

Selvityksen toteutti Teknologian tutkimuskeskus osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti

Lisätietoja:
Johtava tutkija Peter Ylén, selvitysprojektin päällikkö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 507 7474, etunimi.sukunimi@vtt.fi
Rakennusneuvos Juha-Pekka Maijala, ohjausryhmän puheenjohtaja (1.1.2018 alkaen), Ympäristöministeriö, p. 0295 250 173, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi