Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (VArvo)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

189 733 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–8/2019

Hankkeessa tutkitaan asiakkaan valinnanvapauden toteutumista palvelujärjestelmän strategisen suunnittelun ja ohjauksen sekä asiakkaan ja tuottajien toiminnan näkökulmista. Hankkeessa analysoidaan eri toimijoiden rooleja, motiiveja ja toimintaa sote-palvelujen markkinoilla. Eri tasojen ja näkökulmien kautta muodostetaan kuva siitä, millaista asiakasarvoa toimiva valinnanvapausjärjestelmä voi tuottaa. Tässä hyödynnetään asiakasarvon käsitettä, jolla tarkoitetaan niitä asiakkaalle koituvia hyötyjä ja arvoja, jotka konkretisoituvat palveluntuottajan ja asiakkaan kohtaamisissa palveluiden tuottamisen prosesseissa. Tuottajien toimintaa ja näin myös asiakasarvon toteutumista ohjataan ja mahdollistetaan hyvällä palvelujärjestelmän hallinnalla ja toimivilla kannustinmekanismeilla.

Tutkimus on jaettu neljään osatavoitteeseen:

  1. Valinnanvapauden edellytykset. Valinnanvapauden toteutumista tutkitaan pureutumalla siihen, miten valinnanvapauden toteutumiselle on mahdollista luoda sellaiset olosuhteet, että ne tuottavat tavoitteiden mukaisia lopputuloksia. Valinnanvapauden toteutumista tarkastellaan markkinoiden luomisen ja ohjaamisen näkökulmasta palvelujärjestelmän ja palveluiden järjestämisen tasoilla.
  2. Asiakkaiden valinnat ja niiden taustatekijät -osahankkeen tavoitteena on täydentää aikaisempaa tutkimustietoa ja syventää sitä pureutumalla aikaisempaa syvemmin erilaisten palvelunkäyttäjäryhmien näkemyksiin, toiveisiin ja kokemuksiin valinnanvapaudesta. Asiaa tarkastellaan asiakkaiden valintojen ja asiakasarvon käsitteen kautta.
  3. Palvelujen tuotanto ja tuottajien toiminta. Palveluiden tuottajien toiminnan ymmärtäminen on keskeisellä sijalla valinnanvapauden toteutumista tutkittaessa. Yhtäältä tuottajien toimintaa on ymmärrettävä siitä näkökulmasta, miten he suhtautuvat valinnanvapauteen ja sen mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. Toisaalta on tärkeä ymmärtää sitä, millaiset palvelujärjestelmän ohjauksen mekanismit kannustavat tuottajia toimimaan asiakkaan ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
  4. Asiakasarvon luominen muuttuvissa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteissa. Edellisten osatavoiteiden yhteenvetona tarkastellaan, millaisia arvoulottuvuuksia asiakkaat ja palveluiden tuottajat tunnistavat ja minkälaisen merkityksen eri asiakasarvon ulottuvuudet saavat eri toimijoiden näkökulmista. Tämän jälkeen arvioidaan, miten nämä arvoulottuvuudet suhtautuvat kokonaispalvelujärjestelmän tavoitteisiin ja vedetään johtopäätöksiä siitä, millaiseksi ohjausjärjestelmä tulisi rakentaa, jotta se tukisi asiakasarvon tuottamista sote-palvelujärjestelmän näkökulmasta vaikuttavalla tavalla.

Ota yhteyttä:

professori Pasi-Heikki Rannisto, p. 040 557 8981, pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi

Reformit Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä