Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Käynnissä

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

259 914 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2018

Toimija- ja valtarakenteiltaan monimuotoistuvassa maailmassa Suomella on kasvava tarve hahmottaa sen keskeiseen kansainväliseen toimintaympäristöön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin ratkaisevasti vaikuttavat tekijät. Hankkeen taustaoletuksena on Suomen toimintaympäristön muuttuminen viime vuosina monin tavoin ongelmalliseksi samoin kuin Suomen vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen sen ohjailussa. Kehitys on seurausta valtiokeskeisen voimapoliittisen valtajärjestelmän korostumisesta ja pitkälti Suomen jakamiin läntisiin arvoihin nojaavan yhteistyövaraisen turvallisuusjärjestelmän heikkenemisestä. EU:n poliittiset haasteet tämän kehityksen hallitsemiseksi tuovat oman lisänsä tähän kehitykseen.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää lähivuosien keskeiset Suomen kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät sekä analysoida niiden toimintalogiikkaa. Tutkimus kohdennetaan Suomen kansainvälisen toimintaympäristön kannalta kriittisiin globaaleihin ja alueellisiin muutostekijöihin.

Käsillä olevan tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa paikannetaan ne käynnissä olevat globaalitason kehityskulut ja muutokset, joilla voidaan katsoa olevan välitön merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön kehitykseen. Miten keskeiset konfliktiulottuvuudet rakentuvat; miten kehitys heijastuu toimija-asetelmaan ja mitkä ovat hallintajärjestelmien ja muun kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hallita syntyviä vastakkainasetteluja ja konflikteja. Tutkimushankkeen toisessa osassa arvioidaan ensimmäisessä osassa hahmotettujen globaalitason kriittisten muutossuuntien vaikutuksia Euroopan poliittiseen järjestykseen ja turvallisuuspoliittiseen kehitykseen. Miten kehitys heijastuu Venäjän valta-asemaan ja minkälaista ulkopolitiikkaa sen voi ennakoida tuottavan yhdessä valtionsisäisten tekijöiden tutkitun merkityksen kanssa? Miten kehityskulut vaikuttavat toisaalta EU:n asemaan ja sen mahdollisuuksiin vahvistaa omaa turvallisuuttaan monimuotoisten paineiden alaisuudessa?

Hankkeen johtopäätösosassa arvioidaan kahden ensimmäisen tutkimusosan johtopäätöksiin nojautuen mm. mihin suuntaan Itämeren piirin jännitteisen turvallisuuspoliittisen tilanteen voi katsoa olevan kehittymässä ja minkälaisia muutoksia on ennakoitavissa sotilaallisen toiminnan asemoitumisessa tälä alueella. Minkälaisia seurauksia Suomelle on odotettavissa Venäjän ja EU:n välisen suhteen kehittymisestä samoin kuin Venäjän suhtautumisesta Euroopan turvallisuuspoliittiseen arkkitehtuuriin laajemmin? Miten EU:n ennakoidut kehityslinjat (koheesio ja eriytyminen) sekä unionin turvallisuuspoliittisen roolin ja toimintakyvyn kehitys heijastuu Suomen politiikkaan ja mahdollisuuksiin ohjailla omaa toimintaympäristöään?

Keskeiset käsitteet: globaali valtajärjestelmä, suurvallat, kansainväliset instituutiot ja regiimit, valtioiden ulkopoliittiset välineet, voimapolitiikka, etupiiriajattelu, EU, kansainvälinen keskinäisriippuvuus, ulkopoliittiset identiteetit, Suomen turvallisuuspolitiikka

Ota yhteyttä:

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 040 820 0544, teija tiilikainen(at)fiia.fi

Toimintaympäristömme muutosten vaikutukset toiminta- ja kilpailukykyymme Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä