Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (MISA)

Käynnissä

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–11/2018

Tiukentuvien kansainvälisten ilmastovaateiden myötä Suomelle koituva ilmastopoliittinen rasite tulee kasvamaan lähivuosina ja -vuosikymmeneniä. Tämän takia on tärkeää pyrkiä löytämään sellaisia keinoja, joilla saavutetaan ilmastotavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nielujen merkitys tulee korostumaan ilmastopolitiikassa. Maankäytön muutokseen liittyvinä nielupolitiikan linjauksina on kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa määritelty puuttomien alueiden metsittämismahdollisuuksien selvittäminen ja toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen metsien raivauksen vähentämiseksi erityisesti yhdyskunta- ja liikennerakentamisen yhteydessä sekä pellonraivauksen johdosta. Näiden linjausten tarkoituksenmukaisen toteuttamisen arvioimiseen tarvitaan tutkimustietoa metsäkadon vähentämisen ja metsityksen lisäämisen päästönvähennysmahdollisuuksista, kustannuksista ja muista vaikutuksista sekä näiden toimenpiteiden edistämiseen soveltuvista ohjauskeinoista.

Hankkeen päätavoitteena on tarkentuneen kokonaisnäkemyksen luominen maankäytön muutosten syistä, mahdollisista ohjauskeinoista vähentää metsäkatoa ja lisätä metsitystä sekä aiempaa tarkempien kustannus- ja vaikutusarvioiden tuottaminen. Hankkeessa voidaan erottaa viisi päätavoitetta täsmentävää osatavoitetta:

  1. Menetelmien kehittäminen maankäytön suunnitteluun, jossa arvioidaan metsäkadon ja metsityksen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin;
  2. ELY-keskuksittaisen arvion tekeminen potentiaalisesta pinta-alasta, jonka metsityksellä saavutettaisiin kasvihuonekaasujen maksimivähennykset ruuantuotantoa vähentämättä;
  3. Ohjauskeinojen arvioiminen maankäytön optimoinnin ja ilmastohyötyjen näkökulmasta;
  4. Maankäyttösektorin pitkän aikavälin kasvihuonekaasutase-, kustannus- ja ympäristövaikutusten arvioiminen sekä;
  5. Khk-inventaariomenetelmien kehittämistarpeiden määrittely.

Ota yhteyttä:

Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus (Luke), p. 0295 325 351, tuula.packalen(at)luke.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Maankäyttösektorin toimet ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä