Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmastovaikutukset (RuokaMinimi)

Käynnissä

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–6/2019

Hanke tuottaa tietoa ilmasto- ja maatalouspolitiikan tueksi. EU:n valtion- tai hallitusten päämiehet vahvistivat lokakuussa 2014 EU:lle koko talouden laajuisen sitovan päästövähennystavoitteen, jonka mukaan päästöjä on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä ainakin 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna EU:ssa. Tässä kokonaisuudessa Suomen taakanjakosektorin päästöjen on vähennyttävä 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tätä päästöjen vähennyspolkua, joka sisältää myös maatalouden fossiilisten polttoaineiden, metaanin ja typpioksiduulipäästöjen vaikutukset, on hahmoteltu Suomen keskipitkän alkavälin ilmastopolllilkan suunnitelmassa (KAISUssa). Maatalouden taakanjakosektorin päästöjä on vaikea vähentää pelkästään teknisin keinoin. On pohdittava toimenpiteitä, joilla kansalaiset voisivat vähentää syömisestä ja ruokahävikistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva, miten ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion syöminen, ruokahävikin vähentäminen ja elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vaikuttavat ruokavalion ja maataloustuotannon ilmastovaikutuksiin ja kotimaiseen maataloustuotantoon, sen kannattavuuteen ja toimintaympäristöön. Erityisesti hankkeessa pyritään luomaan tarkempi kuva, miten edellä mainitut muutokset näkyvät taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin (LULUCF) kasvihuonekaasupäästöissä ja mikä rooli maaperän hiilivaraston muutoksella on ja voisi olla maatalouden ja ruokavalion ilmastovaikutuksiin vuoteen 2030 mennessä.

Ota yhteyttä:

Merja Saarinen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6506, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Ruokahävikki ja ravitsemussuositukset: ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä