Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä

Käynnissä

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

199 983 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2018–4/2019

Hankkeen tavoitteena on arvioida verojärjestelmään kohdistuvien paineiden, kuten, globalisaation, digitalisaation, robotisaation ja väestön ikääntymisen vaikutukset veropohjiin ja niiden herkkyyteen veroasteiden muutokselle. Tämän tiedon pohjalta tehdään suositus sellaiseksi pitkän aikavälin verojärjestelmäksi, joka parhaiten toteuttaa talouden kasvun, tulonjaon ja julkisen talouden kestävän rahoituksen kriteerit. 

Hankkeessa selvitettävät kysymykset:

  • Millainen verorakenne edistäisi parhaiten talouskasvua ja työllisyyttä, ottaen huomioon työn tekemisen uudet muodot ja uudet tuotantoteknologiat?
  • Millainen henkilö- ja yritysverojärjestelmä kannustaisi kouluttautumaan ja vahvistaisi panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä edistäisi innovaatioiden luomista?
  • Millainen verotus vahvistaisi Suomen asemaa globaaleissa arvoketjuissa ja kasvattaisi viennistä saatavaa hyötyä Suomen taloudelle sekä kerryttäisi verotuloja parhaiten Suomeen ottaen huomioon kansainvälinen verokilpailu ja digitaalinen talous?
  • Millainen verotus tukisi elinkeinorakenteen uudistumista ja laajentumista? Tuloverotuksen ja yritysverotuksen pitkän aikavälin linjaukset Suomen verojärjestelmän kokonaisuudessa.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Niku Määttänen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 041 545 6721, etunimi.sukunimi(at)etla.fi 

Työllisyys ja kilpailukyky Verotuksen rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnitelma

Yhteyshenkilö ministeriössä