Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Kohti sääntelytaakan realistista hahmottamista

Sääntelytaakalla viitataan tavallisesti sellaisiin lainsäädännöstä johtuviin vaikutuksiin, jotka kuormittavat sääntelyn kohteita taloudellisesti, kuluttavat aikaa tai aiheuttavat vaivaa tai harmia. Valtioneuvoston rahoittamassa ”Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen” -tutkimuksessa on pyritty muodostamaan mahdollisimman kattava, realistinen ja moniulotteinen yleiskuva
yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvasta sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena on ollut tunnistaa turhan taakan keskeisimmät lähteet. Tarkan, määrällisen kokonaisarvion tuottaminen sääntelytaakasta osoittautui mahdottomaksi. Vaikka numeerisia kokonaisarvioita on esitetty muiden OECD- ja EU-maiden toimesta, lukujen luotettavuutta on kyseenalaistettu
useissa arvioissa.

Sääntelytaakan eri muotoja on tarkasteltu eri aineistojen, menetelmien ja tulkintakehikoiden avulla. Sääntelytaakalla ei tarkoiteta sitä, että sääntely olisi yleisesti taakkaa. Sääntelytaakka tarkoittaa erityisesti turhaa kuormitusta, jota syntyy mm. seuraavista tekijöistä: epäselvä ja nopeasti muuttuva sääntely, ristiriitaiset ja päällekkäiset vaatimukset, kohtuuttoman raskaat menettelytavat asioinnissa viranomaisten kanssa ja sääntelyn epäyhtenäinen toimeenpano.

Analyysit tarjoavat monipuolisen kuvan sääntelytaakan ulottuvuuksista ja kohdentumisesta yleisellä tasolla. Samoin analyysit antavat selityksiä sille, miksi sääntelytaakan euromääräisen kokonaisarvion esittäminen on hankalaa, eikä ehkä kovin mielekästäkään. Keskeisten tulosten mukaan 1) sääntelytaakka on epämääräinen käsite, mutta ilmiönä moniulotteinen, 2) sääntelytaakan mittaaminen on vaikeaa, 3) sääntelyn hallinta ja ongelmat toimeenpanossa muodostavat keskeisen osan sääntelytaakkaa, 4) kohdetahojen kokemukset sääntelytaakasta ovat monimuotoisia. Hankkeessa on esitetty 15 kehittämisehdotusta. Ne painottuvat sääntelytaakan vähentämisen kohdentamiseen, lainvalmistelun laatuun sekä toimeenpanotoimien kehittämiseen.

Tämä Policy Brief esittelee hankkeen yleisiä tuloksia. Hankkeesta on valmistunut myös kolme muuta Policy Briefiä. Niissä eritellään tarkemmin yrityksiin, kansalaistoimintaan ja yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa sekä ”yksi yhdestä” -menettelyä.

Kieliversiot: