Behövliga satsningar inom det nationella genomförandet för att nå målen för Agenda 2030

Finland har svårt att nå målen för hållbar utveckling före 2030, även om landet upprepade gånger ligger i toppen vid jämförelser av främjandet av hållbar utveckling i olika länder.

Kieliversiot: