Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Metaanikäyttöisten ajoneuvojen käyttö maanalaisissa tiloissa ei lisää merkittävästi riskiä verrattuna bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2018 10.43
Tiedote 110/2018

Tänään 8. maaliskuuta julkistetussa selvityksessä tarkasteltiin paineistetulla maa- tai biokaasulla (käytännössä metaanilla) toimivien kaasuajoneuvojen käyttöä maanalaisissa ja muissa suljetuissa tiloissa. Tulokset osoittavat, että metaanikäyttöisten ajoneuvojen käyttö maanalaisissa tiloissa ei lisää merkittävästi riskiä verrattuna bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin. Näin ollen ei ole perusteltua asettaa rajoituksia metaanikäyttöisille ajoneuvoille maanalaisissa tai muissa suljetuissa tiloissa, joissa myös bensiinikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on sallittu. Dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin verrattuna kaasukäyttöisten ajoneuvojen muodostama riskilisä on samaa suuruusluokkaa kuin verrattaessa dieselajoneuvoja bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin.

Riskianalyysin tulokset osoittavat, että suuri bensiini- ja kaasuvuoto ovat suljetuissa tiloissa suurin piirtein yhtä vaarallisia. Dieselvuoto on vähemmän vaarallinen, koska dieselpolttoaine ei käytännössä haihdu ilmaan eikä täten myöskään aiheuta ilman ja polttoaineen muodostamaa syttymiskelpoista seosta. Täten esimerkiksi maanalaisten tai muuten suljettujen bussiterminaalien ja vastaavien ratkaisujen suunnittelussa tulisi huomioida muun kuin dieselpolttoaineen käyttö jo suunnitteluvaiheessa sopivalla tavalla.

Suomesta on tunnistettu yksi kaasuajoneuvoja, tarkemmin kaasubusseja, koskeva käyttörajoitus: Helsingin Kampin bussiterminaali. Tämäkin käyttörajoitus on seurausta suunnittelun ja toteutuksen aikana tehdyistä valinnoista, joiden mukaan terminaalin ei tarvitse soveltua kaasubussikäyttöön. Selvityksen mukaan Ruotsissa ja Saksassa ei ole yleisiä kieltoja kaasukäyttöisten ajoneuvojen käytölle maanalaisissa tiloissa.

Selvityksessä tutkittiin kaasukäyttöisiä ajoneuvoja koskevia rajoituksia maanalaisissa tiloissa Suomessa ja kahdessa vertailumaassa sekä arvioitiin kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrää ja sen kehitystä Suomessa. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen onnettomuusalttiutta arvioitiin yleisesti kirjallisuustutkimuksen avulla. Lisäksi toteutettiin kuvaileva riskianalyysi, jossa verrattiin nestemäisen ja kaasumaisen polttoaineen käyttäytymistä kahdessa maanalaisten tilojen kannalta relevantissa onnettomuusskenaariossa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisu

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: projektijohtaja Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy, p. 040 509 3545, [email protected]