Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsien hiilinielupotentiaali kasvaa, mutta maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on haasteellista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintamaa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2019 13.05
Tiedote 130/2019

Metsien hiilinielut ovat ratkaisevassa asemassa, kun tarkastellaan maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (LULUCF) mahdollisuuksia edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tuoreiden skenaariolaskelmien mukaan metsien hiilinielu voisi kaksinkertaistua vuoteen 2050 nykytasoon verrattuna. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin puolestaan saada vähennettyä noin 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, mutta se vaatisi suuria muutoksia turvemaiden viljelyyn.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttama selvitys osoittaa, että maataloussektorin mahdollisuudet leikata kasvihuonekaasupäästöjään ovat rajalliset käytetyillä oletuksilla. Suurin vaikutus olisi aikaansaatavissa vähentämällä turvemaiden raivausta pelloksi, lisäämällä turvepeltojen kasvipeitteisyyttä ja nostamalla turvemailla pohjaveden pintaa. Maatalouden tuottavuuden kasvu ja onnistunut sopeutuminen ilmastonmuutokseen auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä turvemailla, samoin kuin tuotannon ohjaaminen kivennäismaille. Tällöin edellytykset vähentää kasvihuonekaasupäästöjä turvemailta eri keinoin paranevat. Myös lannan biokaasutuksen yleistyminen auttaisi maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjen alentamisessa.

Näillä toimilla maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää noin 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä ilman, että kotimaisen maataloustuotannon määrä sanottavasti muuttuisi. Tätä suuremmat päästövähennykset maataloudessa edellyttäisivät merkittävää kotimaisen maataloustuotannon pienenemistä ja/tai kuluttajien ruokavalion huomattavaa muuttumista kasvispainotteisempaan suuntaan.

LULUCF-sektorilla voidaan kasvattaa hiilinieluja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi. Suurin merkitys hiilinielujen lisäämisessä on hyvällä metsänhoidolla.  Päästövähennyksiä saadaan aikaan ehkäisemällä metsäkatoa (eli metsämaan ottamista muuhun maankäyttöön) etenkin turvemailla. Myös turvemaiden metsitys vähentää päästöjä, joskin hiilinieluja edistävä vaikutus ilmenee hitaammin. Samoin hiilinieluja lisää muusta maankäytöstä vapautuvien maiden metsitys. Peltojen hiilihävikin estäminen pitämällä maa kasvipeitteisenä ja maan hiilipitoisuuden ylläpito tai kasvattaminen ovat keinoja vähentää maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjä. Tulevaisuuden energiaratkaisut voivat LULUCF-sektorilla joko vähentää päästöjä (turpeen energiakäytöstä luopuminen) tai kasvattaa niitä (tuulivoiman rakentamiseen tarvittavan lisämaa-alan raivaus).

LULUCF-skenaariot tuottavat arvioita nielun kehityksestä tietyin oletuksin ja edellytyksin. Metsien hiilinielun voimakas kehittyminen vuoden 2030 jälkeen liittyy metsiemme nykyrakenteeseen. Keskeisimpänä tekijänä on Etelä-Suomen nuorten kuusikoiden voimakas kasvu, joka pohjautuu 1990-luvun puolivälin jälkeiseen kuusen viljelyalan huomattavaan lisääntymiseen. Metsänielun kasvun suuruuteen vaikuttavat myös käytettyjen kasvumallien oletukset, jotka väistämättä sisältävät epävarmuuksia etenkin pitemmällä aikavälillä.

Luonnonvarakeskuksen toteuttama Maatalous- ja LULUCF -sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 -hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Lisätietoja Luonnonvarakeskuksesta:

MALULU-hanke: erikoistutkija Jyrki Aakkula, p. 029 532 6045
Maataloussektorin KHK-päästöt: tutkimusprofessori Kristiina Regina, p. 029 532 6474
Maataloustuotannon muutos: tutkimusprofessori Heikki Lehtonen, p. 029 532 6316
LULUCF-sektorin KHK-päästöt ja -poistumat: erikoistutkija Tarja Tuomainen, p. 029 532 2190
Metsätalouden mallintaminen ja analyysit: erikoistutkija Olli Salminen, p. 029 532 5346
Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä:

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, p. 029 506 4819, petteri.kuuva(at)tem.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maataloussektori: neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, p. 029 516 2346
LULUCF-sektori: neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, p. 029 516 2270
Sähköpostiosoitteet: [email protected]