Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Yksi yhdestä -malli tukee sääntelyn vaikutusten arviointia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.2.2018 9.49
Tiedote 90/2018

Tänään 26. helmikuuta julkistetun “Yksi yhdestä -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia” –hankkeen lopputulosten mukaan yksi yhdestä -mallin soveltaminen lainvalmistelutyössä on periaatteessa yksinkertaista ja mahdollista. Edellytyksenä soveltamiselle on riittävä ohjeistus ja tuki mallin käyttöön sekä resursointi ja osaaminen tarvittavien aineistojen hankkimiseen ja työstämiseen malliin sopivaksi. Lisäksi on tärkeä varmistaa hallinnonalojen välinen koordinointi, jotta yksi yhdestä -periaate, -jäämälaskenta ja –tilinpäätösmenettely on mahdollista toteuttaa.

Osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa toteutetun hankeen tarkoituksena oli selvittää yksi yhdestä -norminpurkuperiaatteen sovellettavuutta suomalaiseen lainvalmistelutyöhön.  Suomessa omaksutun tulkinnan mukaan periaatteella tarkoitetaan muun muassa sitä, että hallituksen esityksestä ja siihen sisältyvistä lakiehdotuksista aiheutuvat, yrityksiin kohdistuvat välittömät sääntelykustannukset tulee korvata purkamalla sääntelyä siten, että yrityksille sääntelyn johdosta aiheutuvat kustannukset vähenevät kustannusnousua vastaavan määrän. Periaatteen tavoitteena on osaltaan varmistaa, ettei yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka kasva.

Hankkeessa testattiin työ- ja elinkeinoministeriön kehittämää yksi yhdestä -laskentamallia, jonka avulla voidaan laskea uuden lainsäädäntöesityksen yrityksille aiheuttavaa hallinnollista ja muuta taakkaa. Malli huomioi sekä kertaluonteiset että toistuvat kustannukset. Testausta varten hanke keräsi tietoa muun muassa virkamiehiltä ja yrityksiltä haastattelu- ja kyselytutkimuksin. Pilotoitavat lainsäädäntöhankkeet olivat työaikalaki ja elintarvikelaki.

Hankkeesta seitsemän toimenpidesuositusta

Hankkeen tuloksena syntyi seitsemän toimenpidesuositusta, jotka on kuvattu loppuraportissa. Niiden ytimessä ovat riittävä ohjeistus ja tuki mallin käyttöön sekä resursointi ja osaaminen tarvittavien aineistojen hankkimiseen ja työstämiseen malliin sopivaksi. Lisäksi hallinnonalojen välinen koordinointi on tärkeä varmistaa yksi yhdestä -periaatteen, -jäämälaskennan ja –tilinpäätösmenettelyn toteuttamiseksi.

Yksi yhdestä -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia –raportti

Hankkeen tausta

Vuonna 2017 käynnistyneen “Yksi yhdestä -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia” –hankkeen taustalla on pääministeri Juha Sipilä hallitusohjelma. Hanke toteutettiin KPMG Oy Ab:n johdolla ja sen toteuttaneeseen konsortioon kuuluivat lisäksi Vantage Consulting Oy sekä Frisky & Anjoy Oy. Hankkeen koordinoivina ministeriöinä toimivat maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkinoministeriö on myös omalta osaltaan julkaissut joulukuussa 2017 yksi yhdestä -kokeiluhankkeen loppuraportin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 448 sekä MMT Riikka Sievänen, KPMG Oy Ab, p. 020 760 3170