Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Tuotepolitiikkaa kehitettävä kiertotalouden ytimessä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2021 8.35
Tiedote 380/2021

Kiertotalous edellyttää ohjausta, joka pureutuu ongelmakohtiin, katsoo kokonaiskuvaa ja on johdonmukaista. Tuotteiden tulee olla ympäristöystävällisempiä, korjattavampia ja kestää nykyistä pidempään. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan kansallista ja kansainvälistä ohjausta erityisesti Euroopan unionissa. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin ohjauskeinoja neljällä keskeisellä tuotepolitiikan osa-alueella. Lainsäätäjällä riittää tehtävää niissä kaikissa, todetaan 15. kesäkuuta julkaistussa raportissa.

Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Vrije Unversiteit Brusselin yhteinen tutkimushanke tuotti tietoa siitä, miten kestävän kiertotalouden tavoitteita voidaan sisällyttää tuotepolitiikan ohjaukseen. Tutkimushanke tukee Suomen tavoitetta kiertotalouden edelläkävijänä, ja se toteutettiin läheisessä vuorovaikutuksessa ohjausryhmän ja johtavien eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Nykyisiä ja uusia ohjauskeinoja kehittävä kiertotaloutta tukeviksi

Haasteelliseksi ohjauksen tekevät tuotteiden valtava määrä, niiden nopeat muutokset useilla aloilla sekä ohjauksen kohdentuminen yritystoiminnan kannalta keskeiselle alueelle. Hankkeen haastattelut osoittivat, että yritykset eivät useinkaan oma-aloitteisesti muuta toimintojaan kiertotalouden mukaisiksi, vaikka se hyödyttäisi niitä. Yritykset tarvitsevat usein enemmän tietoa esimerkiksi tuotteidensa ympäristövaikutuksista ja tuotteisiin kohdistuvista vaatimuksista. Tarvitaankin ohjauskeinoja tiedon viestimiseen, kiertotalouden markkinoiden luomiseen ja innovatiivisen tuotesuunnittelun edistämiseen.

Nykyisiä keskeisiä ohjauskeinoja, kuten laajennettua tuottajan vastuuta ja ekosuunnittelua, tulee päivittää esimerkiksi verkkokaupan osalta ja tarkastella laajentamista uusiin tuoteryhmiin – niin että suomalainen tutkimus ja yritykset ovat mukana kehitystyössä. Kuluttajat tarvitsevat luotettavampaa ja selkeämpää tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista, joten on tärkeää, että ympäristöväittämät pohjautuvat yhteisille pelisäännöille. Samalla tulee myös kannustaa siirtymistä tuotteiden omistamisesta enemmän palvelujen suuntaan esimerkiksi kokeilemalla julkisten hankintojen potentiaalia.

Jotta ohjaus olisi vaikuttavaa, on sen usein oltava EU-tasolla ja yhdenmukaista jäsenmaiden välillä. On keskeistä säilyttää kokonaiskuva tilanteesta: tasapainoinen ohjauskeinovalikoima perustuu kattaviin arviointeihin ohjauskeinojen todellisista vaikutuksista ja ottaa keinovalikoiman johdonmukaisuuden huomioon useasta eri näkökulmasta.

Politiikan johdonmukaisuuteen ja sen vaikutusten jälkiarviointeihin kiinnitettävä huomiota

Tutkimuksessa huomattiin, että vaikka kiertotalouteen on kiinnitetty viime aikoina valtavasti huomiota, ohjauskeinojen vaikutuksista on yllättävän vähän tietoa. Raportissa kehotetaankin järjestelmällisiin tuotepolitiikan vaikutusten jälkiarviointeihin päätöksenteon tietoperustan vahvistamiseksi. Kaikilla tutkituilla tuotepolitiikan osa-alueilla on myös selvästi tarpeen kiinnittää huomiota politiikan johdonmukaisuuteen. Kiertotalouden ympäristönäkökohtien huomioimisen ei myöskään tule rajoittua materiaalitehokkuuteen, vaan kattaa myös muita vaikutuksia ilmastoon, monimuotoisuuteen ja ympäristöön. Kiertotalous on keino päästä päämäärään, ja ympäristöön ja muuhun kestävyyteen liittyvien näkökulmien on pysyttävä politiikan ytimessä.

Lisätietoja:

Johtaja Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus, Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma, p. +358 295 251 272, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.