Hyppää sisältöön

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Ny modell för utvärdering av informationsledningen inom den offentliga sektorn hjälper till att identifiera utvecklingsbehov

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2019 8.56
Pressmeddelande 287/2019

En forskargrupp har tagit fram ett verktyg med hjälp av vilket organisationer som tillhandahåller offentliga tjänster kan utvärdera sin informationsledningspraxis. Syftet är att få en uppfattning om nuläget och utifrån detta fatta beslut om fortsättningen.

Nyttorna med och utvecklingsbehoven i fråga om informationsledning har identifierats inom ramen för ett forskningsprojekt. Den nya modellen för utvärdering av informationsledning, som också tagits fram inom ramen för projektet, hjälper organisationer att få en uppfattning om sin situation i fråga om informationsledning samt att ställa upp mål och prioritera utvecklingsåtgärder.

Modellen för utvärdering av informationsledning är avsedd särskilt för organisationer som ordnar och producerar offentliga tjänster. Den lämpar sig exempelvis för aktörer inom social- och hälsovården.

Utvärderingsmodellen inbegriper påståenden som grupperats enligt tema samt anvisningar för hur resultaten ska tolkas. Med hjälp av påståendena kan organisationerna begrunda om de har identifierat mål för informationsledningen och ett samband med strategin, om deras datainsamling är tillräckligt effektiv och om deras system stöder informationsledning.

Modellen utvecklades och testades i samband med landskapsberedningen

Utvärderingsmodellen har utvecklats inom ramen för beredningen av landskaps- och vårdreformen som upphörde i mars. Resultaten av projektet Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa med fokus på framtidens informationsledning i landskapen kan dock tillämpas av offentliga anordnarorganisationer i bred utsträckning.

Modellen har testats av två sjukvårdsdistrikt, ett landskapsförbund, en stad och representanter för arbets- och näringsförvaltningen. De ansåg att verktyget är omfattande och nyttigt.

Testen visade att organisationerna måste föra en intern dialog om vad informationsledning överhuvudtaget är och hur informationsledning för närvarande tillämpas i organisationen.

Rekommendationer om utvecklingsåtgärder

Inom ramen för projektet har man också sammanställt förslag till åtgärder för att utveckla informationsledningen såväl på nationell som på regional nivå.

På nationell nivå bör man fastställa klassificeringar och indikatorer som gäller information samt förtydliga arbetsfördelningen mellan regionala aktörer. Viktiga åtgärder på regional nivå är till exempel konkretisering av målen och utveckling av IT-arkitekturen. 

Utvärderingsmodellen och rekommendationer för att utveckla informationsledningen finns i projektets slutrapport. Projektet genomfördes inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Undersökningen gjordes av Nordic Healthcare Group Oy, Tammerfors universitet, konsultbyrån för regionutveckling MDI och Helsingfors universitet.

Ytterligare information:

Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, Nordic Healthcare Group Oy, tfn 050 410 0737, [email protected]
Antti Hautaniemi, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 462, [email protected]