Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden asuminen: Ennakointi ja varautuminen

Päättynyt

Toteuttajat

Owal Group Oy

Rahoitussumma

210 800 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–12/2020

Ikääntyneet ovat joukko, joka muodostuu erilaisista ja eri elämänvaiheessa olevista ihmisistä, joilla on erilaisia tarpeita – myös asumiseen liittyen. Väestön ikääntymisen myötä asumisen ja palveluiden sekä määrälliset että laadulliset tarpeet ovat muuttuneet. Asumistarpeiden ennakoinnin ja niihin varautumisen merkitys kasvaa lähivuosikymmeninä entisestään, kun suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä vanhimmat ikäluokat kasvavat eniten. Suhteellisesti ikääntyneiden määrä on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessakin eniten suurten kaupunkien esikaupunkialueilla. Iän noustessa asuminen keskusta-alueilla yleistyy, mutta korkeimmissa ikäluokissa yksinasuvia taajaman ulkopuolella on erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Kaupungeissa väestön ikääntyminen keskittyy erityisesti lähiöiden ikääntyviin esteellisiin asuntoihin. Ikääntyneistä yli kolmasosa asuu yksin.

Suomessa ikääntyneiden asumisen kehittämistä on ohjannut periaate omassa kodissa asumisen tukemisesta mahdollisimman pitkälle, ja enemmistö ikääntyneistä haluaisikin asua omassa kodissaan. Muuttoalttius laskee iän myötä, eikä ikääntyneitä tule altistaa muutoille enempää kuin on välttämätöntä. Samalla kuitenkin realiteetit kuten asunnon soveltuvuus, palveluiden saatavuus sekä asumisen ja palveluiden kustannukset ohjaavat asumista.

Kuntia on tuettu ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnissa ja niihin varautumisessa monin tavoin mm. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman osana. Kotona asumista voidaan tukea esimerkiksi omaa varautumista vahvistamalla, esteettömyyttä edistämällä, rakentamalla hissejä, teknologialla ja kotiin tuotavia palveluita kehittämällä. Kunnille on tehty ennakoinnin ja varautumisen toimintamalleja.

Erilaisia mahdollisuuksia on paljon, mutta kuntien varautuminen ei ole riittävää. Ikääntyneiden asumiseen liittyy paljon erilaisia haasteita. Vieläkin on kuntia, joissa ei ole tehty suunnitelmia ikääntyneiden asumisen ennakoinnista ja varautumisesta, ja suunnitelmien lisäksi tarvitaan päätöksiä, joita on tehty toistaiseksi liian vähän. Ennakoinnin ja varautumisen tärkeyttä ei vielä täysin tunnisteta, eikä yhteistyö eri toimijoiden kesken kunnan sisällä tai eri toimijoiden välillä ole systemaattista. Kunnille ja kansalaisille on olemassa työkaluja, mutta mahdollisuutta niiden käyttöön on syytä korostaa lisää. 

Selvityksen tavoitteena oli tukea ikääntyneiden asumistarpeiden ja asumisen ennakointia ja niihin varautumista eri tasoilla, erityisesti kansalaisten ja kuntien osalta. Ennakointi ja varautuminen vaativat toteutuakseen tietopohjan laajentamista, työkalujen ja toimintamallien kartoittamista ja kokoamista sekä käytännön tukea toimeenpanoon.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (10.12.2020).

Ota yhteyttä:

konsultti Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, p. 040 758 5893, jeremias(at)owalgroup.com

Ikääntyneiden asumisen ennakointi kuntatasolla ja tarpeisiin varautuminen

Yhteyshenkilö ministeriössä