Hyppää sisältöön

Julkiset hankinnat - kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pellervon taloustutkimus PTT, Owal Group, PTCServices

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–6/2021

Tämän hetken virallinen käsitys Suomen julkisten hankintojen vuotuisesta kokonaisvolyymista perustuu EU:n tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemään arvioon 35 miljardista eurosta. Eriäviä tutkimustuloksia on kuitenkin esitetty jopa 50 miljardin euron vuotuisesta volyymista. Erot johtuvat erilaisista määritelmistä laskea vuotuinen volyymi. Yleisesti hyväksytyn määritelmän kehittäminen ja sen käytöstä sopiminen on tärkeää paitsi kansantalouden näkökulmasta myös hankintayksiköiden oman toiminnan ohjaamisen tehostamiseksi.

Kokonaisvolyymin laskenta on tärkeää siitä johdettujen kansallisten tavoitteiden mittaamiseksi ja arvioimiseksi esimerkiksi julkisten varojen tehokkaan käytön ja hyvin toimivan hankintojen kilpailutuksen seurannan näkökulmasta pitkällä aikavälillä kuin myös esimerkiksi innovatiivisten julkisten hankintojen vuotuisen volyymin mittaamisen näkökulmista. Digitalisaation myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiin järjestelmiin kertyvää dataa hankintojen suunnittelun ja seurannan tueksi. Datan hyödyntämisen potentiaali hankintojen johtamisessa ja päätöksenteossa on suuri, mutta käytännöt vielä kehittymättömiä. Datan systemaattisen tarkastelun avulla voidaan esimerkiksi mitata hankintojen vaikuttavuutta, kehittää hankintojen kategoriajohtamista sekä tarkastella kilpailun toimivuutta alueellisesti ja sektoreittain. Viime aikaiset uudistukset esimerkiksi HILMA-tietokannassa ja big data-menetelmien hyödyntäminen mahdollistavat uusien käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton kansallisesti ja hankintayksiköissä.

Hankkeessa määritellään yleisesti hyväksytty vuosittain toistettava menetelmä julkisten hankintojen kokonaisvolyymin laskemiseksi ja selvitetään datan hyödyntämisen mahdollisuudet julkisten hankintojen päätöksenteon tueksi.

Ensinnäkin hankkeessa kartoitetaan, mitä dataa laskennan toteuttamiseksi on käytettävissä ja mikä on paras kombinaatio (avointa/ei-avointa) dataa laskennan toteuttamiseksi, huomioiden esimerkiksi Tilastokeskuksen data ja organisaatioiden omat datat, erityisesti ostolaskudata, sekä kilpailutusasiakirjat. Hankkeessa hyödynnetään HILMAn API-rajapinnan kautta kerättävää hankintailmoitusdataa arvioimiseksi, minkä verran hankinnoista kilpailutetaan yhteishankintayksiköiden toimesta.

Lisäksi selvitetään, miten tarvittava datankeruu esimerkiksi kunnista varmistetaan tulevina vuosina ja selvitetään, mikä taho toteuttaa vuosittaisen datankeruun laskennan toteuttamiseksi. Hankkeessa laaditaan yksityiskohtainen kirjallinen menetelmä laskennan toteuttamiseksi hankintalain soveltamisalassa olevien hankintojen osalta sekä hankintalain soveltamisalan ulkopuolisten hankintojen osalta.

Lisäksi selvitetään, miten olemassa olevaa ja eri tietolähteisiin jatkuvasti kertyvää dataa voidaan parhaiten hyödyntää julkisiin hankintoihin liittyvässä päätöksenteossa. Hankkeessa kehitetään uusia big data-analytiikkaan perustuvia menetelmiä erityisesti hankintojen työllistämis-, työllisyys- ja yritysvaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi kehitetään tilasto- ja organisaatioiden ostolaskudataan perustuvia menetelmiä hankintoihin liittyvän päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, mitä organisaatiot (kunta- ja valtiotasolla) voivat tehdä lisätäkseen datan hyödyntämiseen liittyvää tiedolla johtamista.

Hankkeessa tuotetaan ajankohtainen tilannekuva hankintojen vuosittaisesta volyymista sekä yhteinen näkemys vuotuisen volyymin laskemisen menetelmästä. Hanke lisää menetelmällistä ja toiminnallista osaamista avoimen datan hyödyntämiseksi hankintojen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Hanke osallistaa laskennan määritelmän ja datan hyödyntämien yhteiskehittämiseen kaikki julkisten hankintojen kehittämisen keskeiset tahot.

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Maria Merisalo, VTT Oy, p. 040 628 8413, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä