Hyppää sisältöön

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Tilastokeskus, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–11/2016

Hallitusohjelmaan on kirjattu kärkihankkeeksi yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nosto 50 prosenttiin. Tämä on yhdenmukainen tavoite Euroopan unionin jätedirektiivissä ja Suomen jäteasetuksessa asetetun jäsenmaita sitovan yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen sekä rakennusjätteen 70 prosentin materiaalina hyödyntämisen tavoitteen kanssa. Direktiivin mukaan tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2020 ja jäteasetuksessa yhdyskuntajätteen tavoite on asetettu jo vuoden 2016 alkuun. Rakennusjätteen tavoite koskee muuta rakennus- ja purkujätettä kuin kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä.

Kaikista näistä tavoitteista ollaan vielä kaukana. Etenkin yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysytellyt samoissa lukemissa pitkään monista toimista huolimatta. Käytössä olevat ohjauskeinot eivät ole edistäneet kierrätystä toivotulla tavalla. Tavoitteet saattavat myös kiristyä lähitulevaisuudessa EU:n kiertotalouspaketin ehdottamien jätesäädösmuutosten myötä. Päätöksenteon tueksi on tarve identifioida keskeisimmät ja vaikuttavimmat ohjauskeinot yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisen lisäämiseksi.

Hankkeen tunnistettiin yhdyskuntajätteen kierrätysasteen ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisasteen noston kannalta tuloksellisimmat ohjauskeinot ja arvioitiin niiden ympäristö-, kustannus- ja muita mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi hankkeessa arvioitiin harvaan asuttujen alueiden merkitystä kierrätysasteen nostoon suhteessa tiheämmin asuttuihin alueisiin. 

Lopputuloksenaan hanke tuotti ehdotuksen kohdennetuista keinoista ja keskeisistä toimijoista yhdyskuntajätteen kierrätysasteen ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisasteen nostamiseksi. Tavoitteena on välittää tietoa tulosten kannalta keskeisille sidosryhmille kuten päättäjille, viranomaisille, jätehuollon julkisille ja yksityisille toimijoille, medialle ja kansalaisille. Hankkeen tuottamaa ehdotusta voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena.

Keskeiset käsitteet: Tässä hankkeessa yhdyskuntajätteet määritellään yhdenmukaisesti jätelain määritelmän kanssa. Kierrätyksellä tarkoitetaan vastaavasti toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Rakennusjätteiden osalta hankkeessa tarkastellaan talonrakentamisen jätteitä ja tarkastelujen kohteena ovat erityisesti ne jätteet, jotka mukaan luetaan materiaalina hyödyntämisen tason laskentaan. Tarkasteluissa eivät ole mukana kallio- tai maaperästä irrotetut maa- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet. Materiaalina hyödyntämisellä tarkoitetaan kierrätystä sekä rakennusjätteiden (esimerkiksi betoni ja tiili) käyttöä maantäytössä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief -artikkeliin.

Ota yhteyttä:

Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, kulutuksen ja tuotannon keskus, p. 0295 251 605 hanna.salmenpera(at)ymparisto.fi

Keinot kierrätys- ja materiaalihyödyntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä