Hyppää sisältöön

Lähiympäristö 2.0

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2018–5/2019

Yhteiskunnan haavoittuvuus on lisääntynyt ja rakennetun ympäristön tulee yhä enenevässä määrin tukea koettua turvallisuutta ja mahdollisuuksien mukaan estää rikoksia ja ilkivaltaa. Rakennetun ympäristön turvallisuussuunnittelun avulla voidaan parantaa lähiympäristön turvallisuutta ja ihmisten kokemaa turvallisuutta. Suunnitteluperusteiden laatiminen sekä ohjaus- ja arviointikeinojen hahmottaminen vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kanssa, hyödyntäen toteutuneita ja menossa olevia suunnittelu- ja kaavoituprosesseja, virtuaalimalleja ja visuaalisia menetelmiä luo parhaat edellytykset vaikuttavimpien keinojen laadintaan. 

Suunnittelussa tarvitaan uutta tietoa turvallisuudesta. Turvallisuutta tulee tarkastella useasta näkökulmasta. Lähiympäristön ja rakennusten suunnitteluperusteissa on yhä tarkemmin otettava huomioon asioita, jotka tukevat rikosten ja ilkivallan ehkäisyä, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä, territoriaalisuuden vahvistumista, urbaania sosiaalisuutta sekä yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kontrollin vahvistumista. Samanaikaisesti tulee suunnittelu- ja ohjausprosseja kehittää ennakoinnin ja yheistyön suuntaan niin, että kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa määritellyt tavoitteet saavutetaan (mm. selkeyttää rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin ja kansalaisten osallistuminen ja vaikuttamiskeinot rikosten ehkäisyn suunitteluun ja koetun turvallisuuden edistämiseen).

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää ja ohjeistaa, miten lähiympäristön suunnittelulla voidaan parantaa turvallisuutta, ehkäistä väkivaltaa ja muita rikoksia sekä asuinalueilla että julkisissa ja puolijulkisissa kaupunkitiloissa kuten koulualueilla ja kauppakeskuksissa. Hanke tuotti tietoa kokoamalla tilannekuvan turvallisen lähiympäristön suunnittelusta, tarkastelemalla toteutuneita esimerkkikohteita nykyisten ja vaihtoehtoisten suunnitteluperiaatteiden valossa sekä kehittämällä periaatteita ja reflektoimalla niitä uusiin suunnitteluprosesseihin. 

Hankkeen raportit:

Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia ja tiedote (10.5.2019)

Policy Brief: Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia (10.5.2019)

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Tarja Häkkinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 727 4561, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Lähiympäristö koetun turvallisuuden lisäämisessä ja rikosten ehkäisemisessä

Yhteyshenkilö ministeriössä