Hyppää sisältöön

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

185 999 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–10/2023

Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutusarvioinnin monipuolistamista maankäytön suuntaan on kehitetty 90-luvulta lähtien. Kirjallisuusselvitykset, esiselvitykset ja empiiriset tutkimukset ovat edistäneet ymmärryksen kehittymistä, mutta edelleen kaivataan konkretiaa ja empiriaa lisää. Liikennejärjestelmän laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikossa vaikutukset maankäyttöön on yksi vaikutuskategoria, jonka tietopohjaa ja menetelmällisiä valmiuksia kehitetään. Maankäyttövaikutusten arviointia on viety eteenpäin esiselvityksessä ja asiaa edistetään myös maankäytön arvioinnin näkökulmasta. Laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelua pidetään suunnittelun ja päätöksenteon kannalta tärkeänä, vaikka vaikutukset ovatkin jo hyötyinä sisällä hankearvioinnin tuloksissa.

Tämä tutkimushanke parantaa kyvykkyyksiä liikennehankkeiden ja maankäytön suunnittelun vaikutusten arvioinnille, ja vie niitä parhaimmillaan yhä integroidumpaan suuntaan. Yksittäisten liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten arvioinnin kehittäminen parantaa hankkeiden vaikutusten arvioinnin luotettavuutta ja edesauttaa kannattavimpien hankkeiden priorisointia. Maankäyttöratkaisuilla on suuri merkitys liikennesuoritteisiin ja päästöihin. Parempi tietopohja liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksista mahdollistaisi ilmastovaikutusarviointien ja päästövähennystavoitteiden tarkentamisen.

Hankkeen päätavoitteena oli määritellä analyyttiset kehikot ja menetelmät liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointiin ja seurantaan sekä käsittelyyn hankearvioinnissa ja muussa liikenteen ja maankäytön suunnittelun vaikutusarvioinneissa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Valtionhallinnossa liikennehankkeiden suorien ja laajempien taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämiseen liittyvien hankkeiden, joihin tämä VN TEAS-hanke lukeutuu, tuloksia käydään säännöllisesti läpi LVM:n, Traficomin ja Väyläviraston kesken.

Hankkeessa muodostettua typologiaa liikennehankkeiden luokitteluun maankäyttövaikutusten suhteen voidaan hyödyntää liikennejärjestelmätasoisessa ja hankekohtaisessa vaikutusarvioinnissa tunnistamaan oikea lähestymistapa yksittäistä hanketta tai hankejoukkoa koskettavan maankäyttövaikutuksia käsittelevän vaikutusarvioinnin laadinnassa.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös liikennehankkeiden hankearviointiohjeiden kehittämistyössä.

Hankkeessa muodostettua typologiaa ja kartoitettuja tietolähteitä voidaan hyödyntää lähtökohtina tulevissa empiirisissä tapaustutkimuksissa sekä liikennehankkeiden jälkiarvioinneissa. 

Hankkeessa annetaan konkreettisia suosituksia liikennehankkeiden maankäyttövaikutustiedon tuottamiseksi ja kehittämiseksi kaupungeille, kunnille, valtion toimijoille sekä yrityksille ja tutkijoille. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Paavo Moilanen, Ramboll Finland Oy, p. 040 527 3277, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä