Hyppää sisältöön

Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 (MALULU)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

99 884 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–2/2019

Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 80–95 % vuosien 1990 ja 2050 välillä Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten täyttämiseksi. Sen toteuttamiseksi jäsenmaat laativat kansalliset pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategiat. Päästöskenaariot ovat puolestaan tärkeä työkalu, joiden avulla voidaan tehdä arvioita siitä, millaisia toimia tarvitaan päästövähennystavoitteiden toteutukseen. Samoja arvioita päästövähennystoimien tehosta voidaan käyttää EU:n politiikkatoimiraportoinnissa (Policies and Measures reporting), kansallisessa integroidussa energia- ja ilmastosuunnitelmassa (NECP), toimien suunnittelussa LULUCF-regulaation vaatimustason täyttämistä varten ja päivitettäessä arviota keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimista.

Hankkeen tavoitteena oli kuvata, miten metsäteollisuuden puunkäyttö ja päästökauppa- ja taakanjakosektorilla tehdyt energiantuotantoa koskevat valinnat vaikuttavat maatalous- ja LULUCF-sektorin nielujen ja päästöjen kehittymiseen.

Lisäksi selvitettiin:  

  • millainen on maataloussektorin ja maatalousmaan, metsätalouden sekä muun maankäytön ja maankäytön muutosten Suomen kasvihuonekaasukehitys vuoteen 2050 ilman uusia energia- ja ilmastopoliittisia toimia (ns. vertailuskenaario); 
  • mitkä ovat keskeiset politiikkatoimet maatalous- ja LULUCF-sektoreilla päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen ja -varastojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi; 
  • mitkä ovat politiikkaskenaarioiden päästövähennykset ja poistumien lisääntyminen maatalous- ja LULUCF-sektoreilla ajanjaksolla 2020-2050; 
  • miten ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouden ja metsätalouden skenaarioihin (vertailuskenaario, politiikkaskenaariot) sekä
  • millaiset ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja muut vaikutukset esitetyillä politiikkaskenaarioilla on vertailuskenaarioon nähden.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä tutkijoiden laatimaan Policy Brief-katsaukseen (28.2.2019).

Ota yhteyttä:

Hankkeen johtaja, erikoistutkija Jyrki Aakkula. Luonnonvarakeskus (Luke), p. 0295 326 045, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian taustaselvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä