Hyppää sisältöön

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön

Käynnissä

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mielenterveyden keskusliitto ry

Rahoitussumma

149 935 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–3/2023

Mielenterveys on keskeistä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille ja menestykselle. Kuitenkin yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä Suomessa aiheutuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveysstrategiassa 20202030 on tunnistettu, että mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointia on yksi keino ottaa mielenterveys huomioon päätöksenteossa eri hallinnonaloilla ja kaikilla päätöksenteon tasoilla. Toimenpiteenä ehdotetaan työkalujen kehittämistä mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin.

Kunnilla on lakisääteinen tehtävä edistää hyvinvointia ja terveyttä, mukaan lukien mielenterveys, laatia kunnallinen hyvinvointikertomus ja suorittaa vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan kunnissa ja valtionhallinnossa monesta eri näkökulmasta, mutta eri sektorien toimenpiteiden mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin ei ole vielä vakiintunutta käytäntöä Suomessa. Myöskään päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ei monesti tunneta riittävän hyvin.

Mielenterveysvaikutusten arvioinnin tarve on korostunut entisestään COVID19-epidemian aikana. Hankkeen tuloksena syntyvä malli ja ohjeet ovat hyödynnettävissä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ja tulevilla hyvinvointialueilla osana terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia. Mielenterveysvaikutusten arviointia voidaan myös hyödyntää osana lainsäädännön, politiikkojen ja ohjelmien valmistelua valtionhallinnossa. Lisäksi hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten vaikuttamistyössä.

Hankkeen tavoitteena on edistää mielenterveysvaikutusten arvioinnin integroimista osaksi erilaisia vaikutusten ennakkoarviointeja.

  • Saada käsitys mielenterveysstrategian tunnettuudesta ja soveltamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä.
  • Saada kuva mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin nykytilasta ja käytössä olevista arviointimalleista.
  • Saada luotua mielenterveysvaikutusten arvioinnista mallit ja ohjeistus osaksi kuntien, hyvinvointialueiden ja säädösvaikutusten ennakkoarviointeja.
  • Esittää käyttöönoton suunnitelma, kuinka työkalut tuodaan asiantuntijoiden, valmistelijoiden ja päättäjien tietoisuuteen ja koulutettua avaintoimijat mallien käyttöönotossa.
  • Ehdottaa seurantamittareita mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin seuraamiselle.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava asiantuntija Tuulia Rotko, THL, p. 0295 247 248, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä