Hyppää sisältöön

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – keinoja sujuvaan hankekehitykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitukseen

Käynnissä

Toteuttajat

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy

Rahoitussumma

247 050 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2020–8/2021

Paine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, erityisesti kustannuksiltaan edullista tuulivoimatuotantoa, on merkittävä. Tuulivoimarakentamista ja -tuotantoa pyritään edistämään monin eri keinoin.

Hanke koostuu kolmesta tuulivoimarakentamisen edistämisen kannalta keskeisestä osa-alueesta. Ensimmäisenä osa-alueena on kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittaminen sekä maa- että merituulivoimahankkeissa. Teknologian nopea kehitys luo painetta paitsi luvituksen keston nopeuttamiseksi myös sen joustavoittamiseksi niin, että se nykyistä paremmin mahdollistaa teknologian kehittymisen huomioimisen. Toisena osa-alueena on merituulivoimahankkeiden kannattavuus, jossa teknologian kehittymisen mukanaan tuoma kustannustehokkuuden nousu ei ole ollut riittävää huomioiden erityisesti vuonna 2018 voimaan tullut kiinteistöverouudistus ja sen vaikutus hankkeiden kannattavuuteen. Kolmannessa osa-alueessa tarkastellaan tuulivoiman ja erityisesti puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittamista. Puolustusvoimien aluevalvonnan vuoksi itäinen ja kaakkoinen Suomi sekä Helsingin edustan merialueet ovat pääosin poissuljettuja tuulivoimakehitykseltä. Tuulivoiman tasaisemmalla alueellisella jakautumisella olisi monia myönteisiä vaikutuksia, mm. tuulivoimatuotannon tasaisuuteen, kantaverkon toimivuuteen ja kiinteistöverotuottojen tasaisemmalle alueelliselle jakautumiselle.

Tutkimus- ja selvityshankkeen tavoitteena on etsiä keinoja edistää tuulivoimarakentamista kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin eri tarpeita yhteensovittaen. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on löytää keinoja purkaa mahdollisia esteitä ja sujuvoittaa niin maa- kuin merituulivoimahankkeiden luvitusta. Merituulivoiman osalta tavoitteena on tarkastella myös valittujen muiden maiden luvitusprosessien soveltuvuutta Suomeen. Toisessa osa-alueessa tavoitteena on löytää keinoja edistää merituulivoimahankkeisen kannattavuutta, esimerkiksi kiinteistöverokohtelun tai verkkooonliityntäkustannusten allokoinnin kautta. Kolmannessa osa-alueessa on tavoitteena selvittää, miten tuulivoimarakentamisen ja erityisesti puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittamista voitaisiin edistää ja näin mahdollistaa alueellisesti nykyistä kattavampi tuulivoimahankkeiden sijoittuminen Suomessa. Hanke pyrkii tavoitteisiinsa monialaisen asiantuntijaosaamisen sekä kattavien sidosryhmähaastatteluiden ja muun sidosryhmävuoropuhelun kautta.

Parhaillaan on jo käynnissä useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä lainsäädännön uudistushankkeita (erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, kiinteistöverouudistus, REDII-direktiivin kansallinen toimeenpano), joihin selvityshankkeen tavoitteena on osaltaan tuottaa suosituksia. Hankkeen tavoitteena on myös toimia tuulivoimarakentamiseen liittyvien eri intressiryhmien, hanketoimijoiden ja eri viranomaistahojen, keskustelualustana. Hankkeen puitteissa on tavoite hakea yhdessä keinoja mahdollisimman onnistuneelle eri tarpeiden ja tavoitteiden sekä lainsäädännöllisten vaatimusten yhteensovittamiselle. 

Ota yhteyttä:

palvelualuejohtaja Karoliina Joensuu, p. 050 412 0546, karoliina.joensuu(at)fcg.fi

Tuulivoimarakentamisen edistäminen – Esteet ja keinot

Yhteyshenkilö ministeriössä