Hyppää sisältöön

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan

Päättynyt

Toteuttajat

Åbo Akademi, Turun yliopisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, Siirtolaisuusinstituutti

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–2/2021

Ulkomaalaislakiin (UlkL 301/2004) on kansainvälisen suojelun osalta tehty viime vuosina muutoksia useina erillisinä hankkeina ilman että muutosten yhteisvaikutusta kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan on tarkasteltu kokonaisuutena. Humanitaarisen suojelun perusteella myönnettäviä oleskelulupia koskevat säännökset on kumottu. Perheenyhdistämisen edellytyksiä on muutettu. Kansainvälisen suojelun saamista koskevia valitusten muutoksenhakuaikoja on lyhennetty ja mahdollisuutta saada oikeusapua on rajoitettu. Turvaamistoimiin on tehty muutoksia. Uusintahakemusten tekemistä on rajoitettu. Käännytyspäätösten toimeenpanoa ja karkottamista koskevia säännöksiä on niin ikään muutettu. Näiden lisäksi muutoksia on tehty mm. maahantulokiellon rikkomista koskeviin rangaistussäännöksiin.

Lukuisat erilliset muutokset ovat tehneet vaikeaksi hahmottaa muutosten ja niiden vaikutusten muodostamaa kokonaiskuvaa. Ongelmaan on kiinnittänyt huomionsa myös perustuslakivaliokunta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on samoin arvioinut, että lainsäädännön ja soveltamiskäytännön tiukentaminen näyttää kokonaisuudessaan johtaneen suhteettomiin seurauksiin turvapaikanhakijoiden kannalta. Tutkimushankkeen avulla saadaan tutkimukseen perustuvaa tarkempaa tietoa siitä, miten ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutokset ovat vaikuttaneet yhtäältä yleisesti kansainvälistä suojaa hakevien ja saavien oikeudelliseen asemaan sekä toisaalta erityisesti lasten asemaan. Selvityksen tarve on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan 'Turvallinen oikeusvaltio Suomi.'

Hankkeesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös yleisemmin arvioitaessa lainvalmistelun vaikutuksia erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa yhteen asiakokonaisuuteen liittyvät uudistukset toteutetaan pistemäisesti erillisillä hallituksen esityksillä.

Tutkimushankkeen päätavoitteena oli arvioida, miten ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön tehdyt yksittäiset muutokset ovat vaikuttaneet tarkasteluajanjaksolla kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan. Tämän lisäksi tutkimuksessa analysoitiin, onko muutoksilla ollut kumuloituvia yhteisvaikutuksia mainittujen henkilöiden asemaan ja millaisia nämä mahdolliset vaikutukset ovat.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (16.2.2021). 

Ota yhteyttä:

professori Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi, p. 050 401 3735, etunimi.sukunimi(at)abo.fi

Selvitys ulkomaalaislain ja soveltamiskäytännön muutosten vaikutuksista

Yhteyshenkilö ministeriössä