Hyppää sisältöön

Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Gaia Consulting Group, Luonnonvarakeskus, VTT

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–4/2021

Vaikka valtioilla on ensisijainen vastuu kestävästä vesivarojen hallinnasta ja politiikasta, yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli globaalien vesihaasteiden ratkaisussa. Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan niiden ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää veden käyttöä ja suojelua, niiden koko arvoketjujen matkalla. Globaalien vesihaasteiden kasvaessa vesi on yrityksille voimistuva riski ja vesivastuullisuus edellytys niiden toiminnan jatkuvuudelle. Yritykset eivät voi hallita vesiriskejään pelkillä sisäisillä parannuksilla, koska niiden taustalla vaikuttavat usein laajemmat veteen liittyvät ongelmat. Vesivastuullisuuden käytänteet kehitetään siksi aina yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kansallista ja kansainvälistä vesivarojen hallintaa ja politiikkaa tukien.

Suomen ja suomalaisyritysten globaali vesivastuu ja sen haasteet ja mahdollisuudet ovat viime vuosina tunnistettu useissa yhteyksissä. Kasvava joukko suomalaisyrityksiä on sitoutunut kehittämään vesivastuullisuuttaan mm. suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF Suomen perustaman vesivastuusitoumuksen kautta. Suomen vesialan kansainvälinen strategia asettaa vesivastuullisen tuotannon ja kulutuksen yhdeksi tavoitteekseen ja vesivastuusitoumukset ja kumppanuudet sen toimeenpanokeinoiksi. Strategian toimeenpanon tueksi vuosina 2018-2019 laaditun tiekartan vision mukaisesti Suomi ja suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä.

Jotta vesivastuutiekartan asettama tavoite voitaisiin saavuttaa, tulee sekä suomalaisyritysten toimintaa ja sitoutumista vesivastuullisuuteen että yrityksiä säänteleviä ja tukevia ohjauskeinoja kehittää edelleen. Tarvitaan ohjeita, työkaluja sekä toimintamalleja parhaista käytännöistä niin yrityksille, hallinnolle kuin muille toimijoille.

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää ja kehittää keinoja, joilla Suomesta ja suomalaisyrityksistä tulee maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa kartoitetaan vesivastuullisuuden parhaat kansalliset ja kansainväliset käytänteet ja kehitetään niitä edelleen niin yritysten toiminnan kuin politiikan ja lainsäädännön osalta.

Hankkeessa tuotetaan arviointikehikko ja suomalaista vesivastuusitoumusta täydentävä toimintamalli yritysesimerkkeineen vesivastuullisuuden parhaille käytänteille, tunnistaen työkaluja erityisesti suomalaisyritysten vesivastuullisuuden heikompien osa-alueiden kehittämiseksi; politiikka- ja oikeudelliseen analyysiin perustuen suosituksia vesivastuullisuuden kansallisten ja EU-tason ohjauskeinojen kehittämiseksi; vaihtoehtoja veden kytkemiseksi osaksi yritysten operatiivista toimintaa sekä kokonaisvastuullisuuden toimintamalleja ja edistämisohjelmia; sekä ohjeistukset yritysten ja organisaatioiden konteksti- ja tiedeperustaisten vesivastuutavoitteiden asettamiselle, kansainvälistä menetelmäkehitystä Suomi- ja EU-kontekstissa täydentäen. 

Hanke rakentuu yritysvastuun ja vesivastuullisuuden, kiertotalouden sekä kestävän kehityksen politiikan aiemmalle kansalliselle ja kansainväliselle arviointi – ja kehitystyölle. Hankkeen toimintamallit, ohjeistukset ja suositukset yhteiskehitetään keskeisten suomalaisten sidosryhmien sekä vesivastuullisuuden johtavien kansainvälisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. 

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus, p. 040 824 4206, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Suomi ja suomalaisyritykset maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä

Yhteyshenkilö ministeriössä