Hyppää sisältöön

Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin – Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle

Päättynyt

Toteuttajat

Turun yliopisto

Rahoitussumma

75 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2019–12/2019

Kuntien tehtäviä ja erityisesti tehtävien eriyttämismahdollisuuksia koskeva valtiosääntöoikeudellinen tulkintatilanne on jossain määrin epäselvä. Yhtäältä valtiosääntöoikeudellisissa käytännöissä on lähdetty liikkeelle niin sanotusta yhtenäiskunnan ajatuksesta, jossa kaikkia kuntia kohdellaan samalla tavalla riippumatta kuntatasoisista olosuhteista ja esimerkiksi yksittäisten kuntien taloudellisesta kantokyvystä. Toisaalta tätä periaatetta ei ole sovellettu aivan ehdottomana vaan esimerkiksi pääkaupunkiseutua on perustuslakivaliokunnan käytännön valossa voitu kohdella eri tavalla muuhun maahan verrattuna.

Tutkimushankkeissa tuotettiin perustuslakivaliokunnan käytännön systemaattiseen analyysiin ja konkreettisiin sääntelyvaihtoehtoihin perustuvaa tietoa kuntien tehtäviä ja niiden eriytymistä koskevalle sääntelylle asettuvista valtiosääntöisistä reunaehdoista. Kysymys on valtiosääntöoikeudellisesti ennen muuta siitä, millaisia rajoituksia perustuslain 121 §:ssä oleva kuntien itsehallintoa koskeva sääntely samoin kuin kansanvaltaisuutta koskevat perustuslain 2§ ja 4 §:n säännökset asettavat kuntien tehtäviä koskevalle sääntelylle ja sen kuntakentässä ilmenevälle eriytymiselle kun samalla otetaan huomio perustuslain 6 §:n vaatimus ihmisten kohtelemisesta yhdenvertaisesti lain edessä. Hankkeen tulokset ovat välittömästi hyödynnettävissä muun muassa kuntalain ja kuntia koskevan tehtävälainsäädännön valmistelussa.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa kattava valtiosääntöoikeudellinen analyysi siitä, miten ja millaisilla valtiosääntöoikeudellisilla reunaehdoilla kunnilla olevien tehtäviä voidaan eriyttää. Hanke tuotti yhteistyössä ministeriöiden edustajien kanssa valmisteltaviin skenaarioihin pohjautuvia ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön systemaattiseen tarkasteluun nojautuvia de lege ferenda-tyyppisiä tulkintasuosituksia lainsäätäjän liikkumavarasta säädettäessä kuntien lakisääteisistä tehtävistä tavalla, jossa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon yhtäältä kuntasektorin moninaisuus ja toisaalta kuntien lakisääteisten tehtävien liittyminen tyypillisesti julkisella vallalla olevaan perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuteen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (4.12.2019).

Ota yhteyttä:

Professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, p. 040 775 5190, julava(at)utu.fi

Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle

Yhteyshenkilö ministeriössä