Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Ikääntyneiden asumisessa tarvitaan yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

Raija Hynynen Marika Koramo Julkaisupäivä 3.5.2023 10.52 Blogit

Hyvät asuinolot edistävät ikääntyneiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä erilaisissa olosuhteissa. Ne vaikuttavat osaltaan vähentävästi myös palvelujen tarpeeseen. Paikallistasolla kunnat ovat tärkeitä toimijoita asumisen parantamisessa ja tämän vuoden alusta myös hyvinvointialueet, jotka vastaavat ikääntyneiden asumispalvelujen järjestämisestä ja asumiseen liittyvästä neuvonnasta.

Hyvinvointialueiden ja kuntien on laadittava vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisesti suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön tukemiseksi osana hyvinvointikertomusta ja –suunnitelma. Tähän suunnitelmaan tulee sisältyä myös ikääntyneen väestön asumista koskevien tarpeiden ennakointi sekä niitä vastaavan asumisen kehittäminen. Lisäksi ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä palveluissa hyvinvointialueiden on kannustettava neuvonnalla ikääntyneitä oman asumisensa ennakointiin ja itsenäistä asumista tukevien ratkaisujen toteuttamiseen.

Valmistuneessa tutkimuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnasta ikääntyneiden asumisessa selvitettiin kustannusvaikuttavia toimenpiteitä ikääntyneiden asuinolojen ja asuinympäristöjen kehittämisessä sekä asumispalveluissa. Siinä arvioitiin myös millaista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tarvitaan. Tutkimus perustui kirjallisiin aineistoihin, kyselyihin, haastatteluihin ja työpajoihin.

Kuntien tehtäviä ovat hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta kaikkien väestöryhmien osalta. Hyvinvointialueilla ja kunnilla onkin tässä yhteinen tehtävä. Hyvinvointialueiden edustajat ilmaisivat huolensa siitä, että kunnissa ei nähdä vielä riittävästi tarvetta ikäihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn panostamisesta. Vaarana on, että kunnissa nähdään asumisen kysymysten kuuluvan kokonaan hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ikääntyneiden asumisesta syntyi kuntien ja hyvinvointialueen välinen yhdyspinta. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tukevien palvelujen sujuvuuden varmistamiseksi tarvitaan yhteistyötä, mikä edellyttää hyvinvointialueen ja kuntien välillä sopimista yhteistyön tavoitteista ja yhteistyörakenteista. Vaikka lainsäädäntö kuvaa hyvinvointialueiden ja kuntien tehtäviä ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa, jättää se kuitenkin väljyyttä sopia yhteistyön toteutustavat. Tärkeää on tunnistaa toimijoiden roolit ja vastuutahot molempien toimijoiden osalta.
 

Kuva: Ikääntyneiden asuminen sote-uudistuksessa

Kuva: Ikääntyneiden asuminen sote-uudistuksessa. Lähde: mukaillen ympäristöministeriön webinaari 18.8.2022. 

Keskeisiä tahoja yhteistyössä ovat kuntien asuntotoimen, vuokrataloyhtiöiden ja kaavoituksen- ja maankäytön edustajat sekä vanhusjärjestöt.

Hyvinvointialueiden ja kuntien ikääntyneiden asumisen ja asumispalvelujen osalta yhteistyössä voidaan nähdä kolme keskeistä kysymystä. Yksi yhteistyöalue on palveluverkon ja asumispalveluyksiköiden suunnittelu. Tähän liittyy esimerkiksi hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen ja kuntien kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden yhteistyö. Toinen yhdyspinta on ikääntyneiden asuminen kunnan asuntopolitiikan ja asumisen strategioiden suunnittelussa. Tämä liittyy suoraan vanhuspalvelulain 5 §:n mukaiseen suunnitelmaan ja sen toteutukseen. Kolmas yhteistyöalue liittyy olemassa olevan asuntokannan kehittämiseen ja ikääntyneiden oman ennakoinnin ja varautumisen tukemiseen.

Yhteistyön tilanne ja haasteet

Hyvinvointialueet ovat erilaisia johtamisrakenteiden ja kuntien kanssa luotujen yhteistyörakenteiden kannalta. Alueilla on myös omat erityispiirteensä ja historiansa. Osa alueista rakentaa hyvinvointialuetta ns. tyhjältä pöydältä, osalla on jo yhteistyökokemusta esimerkiksi seudullisesta kuntayhtymästä. Alueilla, joissa seudullinen kuntayhtymä on vastannut sosiaali- ja terveyspalveluista, sote-uudistus on pienempi muutos.

Yhteinen strategiatyö sitouttaa kunnat ja hyvinvointialueet yhteistyöhön. Tämä strategia- ja suunnittelutyö on pääosin kesken ja monella alueella vasta alkamassa. Yksittäisissä kuntayhtymissä on ollut strategioita, joka sisältävät ikääntyneiden palveluiden, asumisen ja hyvinvoinnin osioita. Varsinaista alueellista suunnittelua ikääntyneiden asumisen kehittämiseen löytyy vielä vähän.

Hyvinvointialueiden ja kuntien roolit ja vastuut ovat useille kuntien edustajille epäselviä. Kunnissa tuodaan esiin, että hyvinvointialueiden kanssa täytyy käydä vuoropuhelua siitä, miten asiat tullaan hoitamaan. Ikääntyneiden asumiseen ja tukemiseen liittyvät kysymykset vaativat selkeytystä.

Yhteiset kysymykset ikääntyneiden asumisessa

Haastatteluissa tuotiin esiin useita asiakokonaisuuksia, joiden rooleista ja vastuista olisi hyvä sopia yhdessä.  Niitä ovat esimerkiksi:

  • Hyte-työ (esim. ikääntyneiden asuinympäristöt, yksinäisyyden ehkäisy)
  • Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa ikääntyneiden asumisessa ja yhteisöllisyyden tukemisessa
  • Järjestöjen tuki ja rooli hyvinvointipalveluiden tuottamisessa
  • Ikääntyneiden asumiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Yksi keskeinen kehittämiskohde on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnat voivat edistää hyvinvointia ja terveyttä monilla tavoilla, kuten kulttuuri- ja liikuntapalveluilla, kaavoituksella ja liikennejärjestelyillä.

Epätietoisuutta ilmeni ikääntyneiden asumiseen liittyvän neuvonnan järjestämisestä. Useat kunnat ovat vuosien aikana lopettaneet korjausneuvonnan. Hyvinvointialueilla on asumiseen ja erityisesti palveluihin liittyvää keskitettyä neuvontaa, mutta neuvontaa korjausavustuksista ei nähdä kuuluvan siihen. Keskeinen kysymys on, onko kunta vastuussa näistä asioista jatkossa vai olisiko tarpeen keskittää voimavaroja.

Alla olevaan taulukossa on ikääntyneiden asumisen asiakokonaisuuksia, joissa hyvinvointialueiden ja kuntien olisi tarpeen tehdä yhteistyötä.

Taulukko: Ikääntyneiden asumisen kysymyksiä hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä Taulukko: Ikääntyneiden asumisen kysymyksiä hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä.

Ikääntyneiden asumiseen liittyvää yhdyspinta- ja kehittämistyötä on kunnissa ja hyvinvointialueilla edistetty kansallisten hankkeiden kautta. Benchmarking-tietoa ja kokemustenvaihtoa kaivataan, myös alueiden välinen vertailutieto ja kuvaukset hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista ovat hyödyllisiä. Hyvinvointialueiden tehtävänä on nähty tiedon tuottaminen kunnille, myös asumisesta. Kunnat ovat kokeneet hyödyllisiksi poikkihallinnollista yhteistyötä edistävät hankkeet, jotka liittyvät ikääntyneiden asumisen yhdyspintoihin. Tällaisia tarvitaan myös lähitulevaisuudessa.

Teksti: Marika Koramo, FCG ja Raija Hynynen, ympäristöministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.