Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Kunnissa tulee ottaa käyttöön uusia toimia ylivelkaantuneiden auttamiseksi

Liisa Peura-Kapanen Julkaisupäivä 22.8.2016 11.39 Blogit

Kuluttajien ylivelkaantuminen on Suomessa merkittävä ongelma. Tutkimukset osoittavat, että ylivelkaantuneet hakevat ja usein myös saavat apua liian myöhään. Moniongelmaista velkaantunutta saatetaan siirtää viranomaiselta toiselle eikä mikään taho ota hänen tilanteestaan kokonaisvastuuta. Ylivelkaantuneet jäävät siiloutuneessa palvelujärjestelmässämme helposti yksin. 

Talous- ja velkaneuvonta on Suomessa kuntien vastuulla. Kunnat ovat järjestäneet palvelun monin eri tavoin. Palvelun laadussa on tästä johtuen eroja kuntien välillä. Neuvontaa ei tunneta riittävästi ja jonot velkaneuvojan luo ovat monissa kunnissa pitkät. Palvelun saatavuuden parantamiseksi monissa kunnissa on kehitetty sähköisiä palveluita. Ne tehostavat velkatilanteen selvittämistä ja palveluun pääsyä.

Ylivelkaantumisen hoidon tehostamiseksi kuntien tulisi ottaa käyttöön uusia keinoja. Tämä kannattaa, sillä esimerkiksi Alankomaissa on osoitettu, että ylivelkaantumisen hoitoon panostetut eurot tulevat takaisin kaksinkertaisena säästöissä sosiaaliturvamenoissa (Civic Consulting 2013).

Tehostaminen edellyttää yhteistyön lisäämistä

Ylivelkaantuneita on autettava kokonaisvaltaisesti. Ei siis riitä, että hoidetaan velat, vaan velkaantuneen koko elämä tulee saada kuntoon. Talous- ja velkaneuvonnan resurssit eivät tähän kuitenkaan riitä. Yhteistyötä on siksi lisättävä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä. Kuntien tehtävänä on luoda yhteistyölle edellytykset ja kannustaa siihen.

Tutkimuksessamme ylivelkaantumisen hoidon ja ehkäisyn tehostamisesta tuli esille, että erityisesti talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaalitoimen välisessä yhteistyössä ja tietojen vaihdossa on kitkaa. On valitettavaa, jos sosiaalitoimessa ei tiedetä mitä velkaneuvojat tekevät. Usein sosiaalitoimessa tulisi selvittää myös asiakkaiden velat, mutta näin ei aina tehdä.

Hyviä kokemuksia on saatu sosiaalitoimistoon viedystä velkaneuvontapisteestä. Viranomaisten välisen yhteistyön käynnistäjänä voivat toimia esimerkiksi yksiköiden sisäiset messut tai vastaavat tilaisuudet.  

Kuntien tulee luoda toimintamalleja, miten moniongelmaisten velkaantuneiden asioita eri viranomaisten kanssa hoidetaan. Hallinnonalojen välinen yhteistyö vaatii suunnittelua, josta jonkun tahon on otettava vastuu. Asiakassuunnitelmassa tai vastaavassa tulee arvioida, mitä eri palveluja ylivelkaantunut tarvitsee. Toiminta voi tapahtua verkostoissa tai tiimeissä, joissa on edustettuina velkaneuvojien lisäksi sosiaalityön, työvoimahallinnon ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Ylivelkaantuneet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita, joissa voi asioida ilman pelkoa leimautumisesta. Kyseiset palvelut voisivat soveltua meillä osaksi työvoiman palvelukeskusten (TYP) toimintaa.  

Kunnissa tulisi myös hyödyntää järjestöjen, seurakuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden osaamista, jolla voidaan täydentää viranomaisten toimintaa. Näillä toimijoilla on kokemusta vertaistukitoiminnasta ja auttamisesta ”kädestä pitäen”. Joissakin seurakunnissa ja kunnissa on koulutettu vapaaehtoisia velkaantuneiden tueksi.

Ylivelkaantumisen torjumiseksi haettava koko ajan keinoja

Ylivelkaantumisen ehkäisemisessä kuntien päätettävissä olevat tuet ja sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille. Etuuden tai palvelun saaminen ei saisi kuitenkaan olla riippuvainen siitä, missä kunnassa asuu.

Ehkäisevää toimeentulotukea tulisi käyttää nykyistä laajemmin. Näyttöä on Rissasen (2015) mukaan myös sosiaalisen luototuksen myönteisistä vaikutuksista velkaantuneiden selviytymiseen. Sosiaalinen luototus tulisi laajentaa jokaiseen kuntaan.

Kansalaisten ylivelkaantumiseen etsitään ratkaisuja useissa maissa. Ylivelkaantuneiden auttamiseksi Suomessa on jo monia hyviä välineitä. Niitä tulee edelleen kehittää. Nyt kuntiin tarvitaan asennemuutosta ja uudenlaista ajattelua, jotta myös yhteistyö eri sektoreiden välillä saadaan toimimaan.

Hankkeen loppuraportti:

Peura-Kapanen Liisa, Aalto Kristiina, Lehtinen Anna-Riitta & Järvinen Raija: Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.

Lisälukemista:

Civic Consulting: The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact. Final Report. Part 2: Country reports. Civic Consulting. Germany: Berlin. 2013.

Rissanen Kirsti: Sosiaalisen luototuksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:15.

Teksti: Liisa Peura-Kapanen
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.