Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Team Finland havainnollistaa verkostomaisen yhteistyön hyödyt ja haasteet

Vesa Salminen Julkaisupäivä 14.2.2022 12.48 Blogit

Keväällä 2021 käynnistyneen Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi on edennyt loppusuoralle. Suurin osa arvioinnin tiedonkeruusta ja analyysista on saatu valmiiksi ja seuraavien kuukausien aikana valmistuvat arvioinnin johtopäätökset ja suositukset.

Arvioinnin tulokset osoittavat, että Team Finland -toimintamalli on kehittynyt selvästi viime vuosina. Yhteistyö erityisesti Team Finland -verkoston ydintoimijoiden välillä on selkeytynyt ja tiivistynyt. Suomen ulkomaanedustustot ovat tulleet huomattavasti aktiivisemmin mukaan kansainvälistymisen edistämiseen ja ulkomaanverkostoa on vahvistettu.

Suomen eri alueilla toimintamallit ovat vähitellen vakiintuneet, ja eri puolilla Suomea toimivat Team Finland -koordinaatioryhmät ovat osoittautuneet hyväksi yhteistyön alustaksi. Myös Team Finland -toiminnan ydin, eli eri toimijoiden välillä tapahtuva asiakasohjaus, on ottanut selkeitä kehitysaskeleita – muun muassa yhteisen asiakkuuksien hallintajärjestelmän (CRM) myötä.

Arvioinnin yhteydessä toteutettu ekonometrinen analyysi puolestaan osoittaa muun muassa, että kansainvälistymispalveluiden käytöllä on ollut tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus uusien markkinoiden avaamiseen.

Kaiken kaikkiaan parhaimmillaan Team Finland -verkosto auttaa parantamaan kansainvälistymispalveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta – ja viime kädessä edistämään asiakasyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Team Finland -toiminnassa riittää vielä runsaasti parannettavaa. Kehitystarpeet kytkeytyvät verkostojen johtamisen ydinkysymyksiin, kuten muiden toimijoiden tuntemiseen, verkoston yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen sekä verkoston kirkastamiseen sen kohderyhmille.

Team Finland -verkostossa muiden tekemistä ja palveluita ei vielä riittävästi tunneta. Kumppanien, kuten kehitysyhtiöiden ja elinkeinoelämän järjestöjen, merkitys on tunnistettu, mutta niiden kytkeytyminen osaksi verkostoa on vielä osin epäselvä. Luottamusta ja sitoutumista heikentää se, että verkoston toimijoiden yhteiset tavoitteet ja mittarit ovat vielä kehitysasteella, ja organisaatioiden omat intressit ajavat vieläkin liian usein kilpailuun yhteistyön sijaan. Monet haastateltavat peräänkuuluttavat selkeämpiä strategisia valintoja ja tavoitteita sekä aktiivisempaa verkoston johtamista. Ulkomaanverkostokin kaipaa resurssien vahvistumisesta huolimatta strategisempaa kehittämistä ja työnjaon selkeyttämistä.

Yritysten suuntaan verkosto ja kansainvälistymispalveluiden kokonaisuus ei näyttäydy selkeänä ja helposti lähestettyvänä. Samoin verkoston suhde sen toimintaympäristöön ja muihin organisoitumismalleihin eli hierarkioihin (esim. valtionhallinnon ohjausmekanismit) ja markkinoihin (esim. markkinaehtoinen palvelutuotanto) vaatii selkeyttämistä. Verkoston toimivuuden ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että yleiset linjaukset sekä ohjaus- ja kannustinmekanismit tukevat ja kannustavat avoimeen ja vastavuoroiseen tiedonvaihtoon sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen.

Organisaatiomuutokset sekä yhteistyön ulkopuolelta tulevat linjaukset ja avaukset ovat omiaan paitsi heikentämään verkoston sisäistä dynamiikkaa, myös vaikeuttamaan verkoston roolia ja lisäarvon kommunikointia asiakkaiden suuntaan.

Tulevina kuukausina työstämme arvioinnin johtopäätöksiä ja pohdimme yhdessä verkoston toimijoiden ja yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa edellä kuvattuihin kysymyksiin.

Blogin taustakirjallisuutena hyödynnetty teosta: Järvensivu, Timo. 2019. Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä. Books on Demand, Helsinki.

Lisätietoja arvioinnista: https://tietokayttoon.fi/-/team-finland-verkoston-vaikuttavuuden-arviointi-tf-arvi-. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2022.

Lisätietoa Team Finland-toimintamallista: https://www.team-finland.fi/

Teksti: toimitusjohtaja Vesa Salminen, 4FRONT Oy

Vesa Salminen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.