Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT ry, NHG Consulting Oy, Idekoop osuuskunta

Rahoitussumma

149 679 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Hanke liittyy sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun pikaisiin selvitystarpeisiin. Erityisesti valinnanvapauden lisäämisen on toivottu monipuolistavan palveluntuotantoa ja mahdollistavan uudenlaisten toimijoiden syntymisen sote-markkinoille sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten aiempaa helpomman mukaantulon. Uudistusta suunniteltaessa on tärkeää tuottaa tietoa siitä, miten sote-palveluntuottajiin kohdistuvat edellytykset ja vaatimukset vaikuttavat sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden että eri liiketoimintamallisten ja yhtiömuotoisten toimijoiden toimintaedellytyksiin. Näitä ovat osuustoiminnalliset yritykset, yhteiskunnalliset yritykset, sosiaaliset yritykset sekä yleishyödylliset toimijat.

Erityisesti on tarpeen tuottaa tietoa osuustoimintamallin mahdollisuuksista ja eduista sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedon tarve liittyy kiinteästi siihen, että osuuskuntien ja kolmannen sektorin sote-palveluntuottajien määrästä ja luonteesta ei ole olemassa perustietopohjaa tai ajantasaista tilastollista seurantaa. Myöskään osuustoimintamallin, yhteiskunnallisten yritysten, sosiaalisten yritysten tai yleishyödyllisten toimijoiden toimintaedellytyksistä (liittyen yhtiömalliin, kokoon, investointeihin ja lainsäädäntöön) ja mahdollisuuksista ei ole olemassa koottua tietoa. Hankkeessa tuotetaan tietoa vastaamaan näihin tietotarpeisiin.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Hankkeessa käsitellään soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina. Päätavoite täsmennetään neljän osatavoitteen avulla, jotka ovat:

  1. Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa;
  2. Selvittää ja analysoida valinnanvapauslakiesityksen ja järjestäjän tuottajille asettamat toimintavaatimukset ja niihin liittyvät toimintaedellytykset sisältäen tietotuotantotarpeet;
  3. Kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin liittyvät mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot sekä;
  4. Esittää politiikka- ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla osuustoiminnalliset ja yleishyödylliset palveluntuottajat saavuttavat yhdenvertaisen aseman osakeyhtiöiden kanssa ja kehittyisivät palveluntarjoajina sote-markkinoilla.

Hankkeen raportit:

Väliraportti: Osuustoimintamalli sopisi SOTE-tuottajille – tietoa ja taitoa uupuu

Ota yhteyttä:

Heidi Forsström-Tuominen, Pellervon taloustutkimus PTT ry, p. 040 836 4366, heidi.forsstrom-tuominen(at)ptt.fi

Reformit Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä