Identifiering av personer som behöver sektorsövergripande tjänster inom social- och hälsovården

När personer som behöver sektorsövergripande tjänster identifieras, kan man erbjuda dem stöd och se till att tjänsterna fungerar väl ihop.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utrett verksamhetsmodeller och verktyg för identifiering av personer som behöver mycket service eller sektorsövergripande tjänster inom social- och hälsovården samt användningen av dyra tjänster. Samtidigt gjordes en bedömning av hur identifieringen fungerar i Finland och hur den borde utvecklas.

Av klienterna inom social- och hälsovården står cirka 10 procent för 80 procent av kostnaderna för användningen av social- och hälsovårdstjänster. För tillfället identifieras inte användningen och behovet av mycket service eller sektorsövergripande tjänster tillräckligt väl, eftersom servicesystemet är komplicerat, informationsutbytet är bristfälligt och verksamhetsmodeller saknas. Det finns inte nödvändigtvis någon som koordinerar eller styr användningen av tjänsterna.

Om man kunde effektivera den proaktiva identifieringen av personer som behöver mycket service eller sektorsövergripande tjänster, skulle det gå att planera och genomföra förebyggande och samordnade tjänster och vårdpraxis bättre än i dag.

I den här utredningen avser en klient som använder mycket service en person som använder mycket service, men inte nödvändigtvis sektorsövergripande tjänster. En klient som använder sektorsövergripande tjänster avser en person som använder tjänster från fler än en sektor eller servicegrupp, till exempel primärvårdens tjänster och socialvårdens öppenvård.

Kieliversiot: