Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Uusi tietojohtamisen arviointimalli julkiselle sektorille – työkalu kehitystarpeiden tunnistamiseen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2019 8.56
Tiedote 287/2019

Tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisista palveluista vastaavat organisaatiot voivat arvioida omia tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena on tunnistaa nykytilanne ja sopia sen pohjalta jatkoaskelista.

Tietojohtamisen hyödyt ja kehittämistarpeet on tunnistettu tutkimushankkeessa. Uuden tietojohtamisen arviointimallin avulla organisaatiot voivat hahmottaa tietojohtamisen tilannettaan, määritellä tavoitteita sekä priorisoida kehitystoimenpiteitä.

Tietojohtamisen arviointimalli on kehitetty työkaluksi erityisesti julkisia palveluja järjestäville ja tuottaville organisaatioille. Malli sopii esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Arviointimalli sisältää teemoittain ryhmiteltyjä väittämiä sekä tulkintaohjeet tulosten arviointiin. Väittämien kautta organisaatio pohtii muun muassa, onko tietojohtamisen tavoitteet ja yhteys strategiaan tunnistettu, kerätäänkö dataa tehokkaasti ja tukevatko järjestelmät tietojohtamista.

Malli on kehitetty ja testattu osana maakuntavalmistelua

Arviointimalli on kehitetty osana maaliskuussa päättynyttä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua. Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa -hankkeen tuotokset sopivat kuitenkin laajasti julkisten järjestäjäorganisaatioiden käyttöön.

Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa. Testaukseen osallistuneet kokivat työkalun kattavaksi ja hyödylliseksi.

Testikäytössä kirkastui, että organisaatioissa on tarpeen käydä sisäistä dialogia siitä, mitä tietojohtaminen ylipäätään on ja mikä on sen nykytila omassa organisaatiossa.

Suosituksia kehittämistoimista

Arviointimallin lisäksi hankkeessa laadittiin koonti toimenpiteistä, joita tietojohtamisen kehittämiseksi voitaisiin tehdä Suomessa kansallisella ja alueellisella tasolla.

Kansallisella tasolla tulisi määritellä tiedon luokitukset ja mittarit sekä selkiyttää työnjakoa alueellisten toimijoiden kanssa. Alueellisella tasolla tärkeää on muun muassa tavoitteiden konkretisointi ja IT-arkkitehtuurin kehittäminen. 

Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin. Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat Nordic Healthcare Group Oy (NHG), Tampereen yliopisto, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG, p. 050 4100 737, [email protected]
erityisasiantuntija Antti Hautaniemi, STM, p. 0295 163 462, [email protected]