Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot (LIIKE-PALO)

Käynnissä

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Demos Helsinki Oy, FLOU Oy

Rahoitussumma

175 092 €

Hankkeen perustiedot:

Kesto: 4/2020–9/2021

Digitalisaatio, automaatio, palvelullistuminen sekä muut laajat teknologiset kehityskulut luovat muutospaineita Suomen liikennesektorille. Teknologinen kehitys ja uudenlaiset palvelut, kuten kysyntäohjattu joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot, kimppakyytipalvelut, sähköistyminen, ajoneuvojen keskinäinen verkottuminen sekä MaaS-palvelut, ja pidemmällä aikavälillä liikenteen automatisaatio, ovat esimerkkejä moninaisista kehityskaarista, joiden yhteisvaikutusten arviointi on hyvin haastavaa. Arviointiin sisältyy monia epävarmuuksia, sillä teknologioiden kehitys ja sosiaaliset oppimisprosessit eivät ole lineaarista vaan tapahtuu harppauksin. Vaikutusten ennakointi on kuitenkin erittäin tärkeää erityisesti päästövähennysten sekä ihmisryhmien ja alueellisten erojen näkökulmasta. Julkisen sektorin on kyettävä reagoimaan muutoksiin proaktiivisesti. Tämä on edellytyksenä sille, että Suomeen kyetään luomaan samanaikaisesti innovaatiomyönteiset olosuhteet sekä ohjaamaan riittävästi liikennejärjestelmän ja liikkumispalveluiden kehitystä tavalla, joka on riskejä hallitseva sekä hyötyjä oikeudenmukaisella tavalla jakava. 

Hankkeen ensimmäinen päätavoite on hahmottaa uusien liikkumispalveluiden mahdollisia kehityskulkuja Suomessa ja arvioida niiden vaikutuksia käyttäjien, liikennejärjestelmän ja ympäristön kannalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään tulevaisuus- ja vaikutustenarvioinnin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Hankkeen toinen päätavoite on kehittää toimenpidesuosituksia sekä pokkihallinnollisia malleja, joilla uusien liikkumisteknologioiden sekä siten liikennejärjestelmän kehitystä voidaan ohjata ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta kestävään suuntaan. Toinen tavoite saavutetaan luomalla tulevaisuusarviointiin, murroksen hallintaan ja innovaatioteoriaan perustuvia toimenpidekokonaisuuksia ja hallinnollisia prosesseja. 

Ota yhteyttä:

apulaisprofessori Milos Mladenovic, Aalto-yliopisto, p. 050 566 0974, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinot

Yhteyshenkilö ministeriössä