Hyppää sisältöön

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen

Käynnissä

Toteuttajat

Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–11/2022

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö koostuu ongelmien ehkäisyn, tuen ja hoidon kokonaisuudesta, jota toteutetaan monimuotoisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä niiden rajapinnassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyönä. Osa nuorista voi huonosti. Tutkimusten perusteella tiedämme, että huumeita käyttävien nuorten osuus on kasvanut, alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentymisen kehitys on pysähtynyt ja pieni joukko nuoria syyllistyy entistä vakavampiin rikoksiin. Lähes kolmasosa nuorista on huolissaan mielialastaan ja viidennekselle on asetettu jokin mielenterveysdiagnoosi. Koronapoikkeusaika on lisännyt monien nuorten kokemaa ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä. Nuorten psykososiaalisen tuen toimivista käytänteistä, menetelmistä ja toimintamalleista sekä niiden vaikuttavuudesta puuttuu tutkimustietoa.

Nykyisessä toiminnassa on tietoaukkoja, jotka koskevat nuorille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimivuutta sosiaalihuollossa ja eri hallintokuntien rajapinnoilla toimivissa matalan kynnyksen palveluissa.

Tässä hankkeessa kartoitetaan toimijoiden välistä yhteistyötä, työnjakoa, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä koskevaa tutkimusta, tietoa ja kokemuksia sekä täydennetään kyseistä tietopohjaa nuorilta, nuorten kanssa työskenteleviltä ja palveluja koskevassa päätöksenteossa toimivilta saatavalla tiedolla eri puolilta Suomea.

Erityisen tärkeä on analysoida palvelujen käyttöä sekä siirtymiä ja rajapintoja sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystoimen ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan liittyvien, nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua tarjoavien yksiköiden välillä eri osapuolten näkökulmista.

Hankkeessa kerätään tietoa kyselyin, haastatteluin, palvelukartoituksin, asiantuntijatyöpajoin sekä verkkokeskusteluja ja rekisteriaineistoja analysoimalla. Osittain hyödynnetään jo olemassa olevia valmiita aineistoja. Tietojohtamisen tärkeä tehtävä on suunnata mielenterveys- ja päihdetyön painopistettä peruspalvelujen ennalta ehkäisevään ja ohjaavaan toimintaan ja eri tahojen yhteistyön kehittämiseen. Hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien menetelmien kartoitus on ensiarvoisen tärkeää, jotta toimivia työtapoja saataisiin levitettyä valtakunnallisesti ja yhteistyötä vahvistettua eri toimijoiden välillä.

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia sosiaalihuollossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja suosituksia. Hankkeessa kootaan ja tuotetaan tietoa palveluohjauksen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.

Rekisteritutkimuksen ja haastatteluaineistojen avulla seurataan paljon palveluita käyttäneiden perheiden nuorten kehitystä lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Erityisesti huomiota kiinnitetään palvelujen ja nuoruuden elämänvaiheiden siirtymäkohtiin sekä nuoriin, jotka ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella tai ovat kiinnittyneet niihin huonosti ja joita ei tämän vuoksi tavoiteta opiskelu- tai työterveyshuollossa.

Hanke tavoittaa laajasti ammattilaisia ja päättäjiä, mutta olennaista on myös nuorten näkökulma. Nuoria tavoitetaan haastattelujen ja sähköisten palvelujen kautta, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan elämäntilanteestaan, palvelutarpeistaan ja palvelujen käytön esteistä sekä kokemuksista ja odotuksista päihde- ja mielenterveyspalveluja kohtaan.

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura ry, p. 041 517 8678, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä