Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen: mikä toimii, missä olosuhteissa ja minkä asiakasryhmän kohdalla?

Käynnissä

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

298 565 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–8/2020

Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen ja palvelutarpeen arviointi ovat keskeisiä toimintoja prosessissa, jossa asiakkaita ohjataan näiden tarpeita vastaaviin palveluihin. Tunnistamiseen on kehitetty useita toimintamalleja Kaste-hankkeissa, valtioneuvoston kärkihankkeissa ja muissa hankkeissa, kuten puheeksi ottamisen menetelmiä, huoliseuloja, palvelutarpeen arvioinnin malleja sekä asiakkaiden ohjaamisen malleja. Kehitetyt toimintamallit ja arviointitieto niiden käytöstä, toimivuudesta ja hyödystä asiakkaiden saamaan apuun ja tukeen sekä palvelujen käyttöön on kuitenkin hajallaan erilaisissa julkaisuissa ja julkaisemattomassa materiaalissa. Tiedämme hyvin vähän niiden vakiintumisesta käyttöön. Tietoa tarvitaan erityisesti tunnistamisen ja palvelutarpeen arvioinnin toimintamallien ja menetelmien toimivuuden ehdoista ja edellytyksistä, jotta niiden soveltuvuutta voidaan arvioida eri asiakasryhmien tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi. Tunnistamisen toimintamallit ja niitä koskeva arviointitieto tulee koota ja arvioida systemaattisesti sekä kotimaasta että ulkomailta, jotta tiedetään miten niitä voidaan hyödyntää erilaisten asiakasryhmien kohdalla.

Tämä hanke tuottaa tietoa, jota maakuntien järjestäjäorganisaatiot voivat hyödyntää, kun luodaan paljon tai laaja-alaisesti palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen, löytämisen ja palvelutarpeen arvioinnin linjauksia ja periaatteita palvelun tuottajille. Palvelun tuottajien näkökulmasta hanke tuottaa konkreettista tietoa toimivista ja eri asiakasryhmien kohdalla sovellettavista toimintamalleista, menetelmistä ja työkaluista. Toimivat tunnistamisen ja palvelutarpeen arvioinnin työkalut ovat palveluintegraation ja palveluiden yhteensovittamisen ehdoton edellytys.

Tutkimus- ja selvitystyön päätavoitteena on selvittää, millaisilla toimintamalleilla ja menetelmillä paljon palveluita ja palveluiden yhteensovittamista tarvitsevat asiakkaat kyetään tunnistamaan, mitä tiedetään niiden toimivuudesta ja vaikutuksista sekä miten niitä voidaan soveltaa eri asiakasryhmien kohdalla. Päätavoite jakaantuu neljään osatavoitteeseen, jotka toteutetaan työpaketteina. Viidennen työpaketin tavoitteena on koostaa synteesi, joka vastaa tutkimus- ja selvitystyön päätavoitteen kysymyksiin. 

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL, hankkeen vastuullinen johtaja, p. 029 524 7164, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat sekä työikäisten palvelupolut Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä