Hyppää sisältöön

Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi

Rahoitussumma

260 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2022–6/2023 

Itämeren rannikkovaltioille on HELCOMin toimesta määritetty merialuekohtaiset fosfori- ja typpiravinteiden kuormituskatot, joilla hyvä meriympäristön tila on mahdollista saavuttaa rehevöitymisen osalta. Näiden kuormituskattojen perusteella on sovittu kansallisista ravinnekuormituksen vähennystavoitteista.

Merenhoidon toimenpideohjelman päivitystyön yhteydessä on ilmennyt, että vaikka vähennystavoitteiden kautta on mahdollista saavuttaa hyvä tila Suomea ympäröivillä avomerialueilla, eivät ne ole riittävän kunnianhimoiset hyvän tilan saavuttamiseksi rannikkovesissämme - vaikka EU vesipuite- ja meristrategiadirektiivit näin edellyttävät. Suomea ympäröivien rannikkovesien osalta kuormituskatot tulisi siis tarkistaa ja päivittää.

Kuormituksen vähennystavoitteet on toteutettava kohdistamalla vähennystoimenpiteitä valuma-aluetta ja rannikkovesiä kuormittaville toimialoille. Tässä tutkimuksessa päähuomio kiinnittyi kolmeen toimialaan: maatalous, metsätalous ja kalanviljely.

Suomessa suurin Itämeren kuormittaja on nykyisin maatalous, jonka kuormitusta pyritään nyt tehokkaasti vähentämään, jo hyväksi todettujen toimenpiteiden lisäksi uusia keinoja hyödyntäen. Uusimmat tutkimustulokset osoittavat metsätalouden kuormituksen olevan aiemmin arveltua huomattavasti suurempi, mikä edellyttää uusien metsätalouden vesienhallintakeinojen kehittämistä. Tavoitteet lisätä kotimaisen kalan käyttöä voi johtaa kuormituksen kasvamiseen kalankasvatuksen lisäämispaineiden kautta.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää:

  1. ravinnekuormituksen maksimitaso (kuormituskatto) joka mahdollistaa hyvän meriympäristön / ekologisen tilan saavuttamisen rannikkovesissä,
  2. Suomen kokonaiskuormitus Itämeren rannikkovesiin, ja miten se jakautuu eri toimialojen välille,
  3. valikoitujen toimialojen kuormituksenvähennyspotentiaali / muutosnäkymät, ja niiden jakautuminen merialueittain sekä
  4. tietopohjainen näkemys toimialojen välisestä taakanjaosta kuormituskattojen saavuttamiseksi.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö Vivi Fleming, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 879, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä