Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- ja sikatiloille

Käynnissä

Toteuttajat

Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläinten Terveys ETT ry (alihankkija)

Rahoitussumma

322 042 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–12/2021

Salmonellatapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime vuosina suomalaisilla sika- ja nautatiloilla. Tietotarpeet liittyvät niin salmonellan tartuntalähteiden ja -reittien tunnistamiseen kuin sen aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien hallintaan sekä näihin liittyviin olemassa olevien lainsäädännöllisten ja muiden ohjauskeinojen kehittämiseen. Salmonellatartuntojen syiden ja tartuntojen ehkäisymahdollisuuksien selvittäminen on yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää kuluttajien ja eläinten terveyden varmistamiseksi, tuottajien terveyden ja taloudellisen hyvinvoinnin suojaamiseksi sekä Suomen elintarviketuotannon ja -viennin edistämiseksi. Tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää poikkihallinnollista lähestymistapaa. Suomen elintarviketuotannon ja -viennin edistämiseksi, kuluttajien terveyden varmistamiseksi sekä tuottajien terveyden ja taloudellisen hyvinvoinnin suojaamiseksi salmonellatartuntojen lisääntymisen syiden ja tartuntojen ehkäisymahdollisuuksien selvittäminen on yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää.

Hankkeen päätavoitteena on kerätä merkityksellinen, saatavilla oleva tieto, tilastot, asiantuntemus ja aikaisempien hankkeiden tulokset yhteen ja tuottaa niitä analysoimalla tietoa salmonellariskin hallitsemiseksi tuotantotiloilla ja tuotantoeläinketjuissa. Havaittuihin tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää poikkihallinnollista lähestymistapaa, minkä vuoksi hankkeen tuottavat Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Eläinten terveys ETT ry. ja Työterveyslaitos (TTL).

Päätavoitteen saavuttamiseksi selvitetään, miten läheisesti eri kohteista eristetyt salmonellanäytteet muistuttavat toisiaan ja voisivatko ne olla peräisin samoista lähteistä. Samalla arvioidaan mahdollisuuksien mukaan, miten suuri eri lähteiden merkitys saattaisi olla. Lisäksi arvioidaan nykyisen tuotantorakenteen ja eri tuotantomenetelmien merkitystä salmonellan leviämiselle tuotantotiloihin ja -eläimiin. Tavoitteena on ehkäistä ja tehokkaammin hallita tuotantoeläintiloilla esiintyviä salmonellatartuntoja tunnistamalla tartuntalähteitä ja - reittejä sekä toimintatapoja, joilla saneeraus parhaiten onnistuu. Osatavoitteissa selvitetään tuotantoeläinten salmonellatapauksista, rehuista, haittaeläimistä ja muista ympäristönäytteistä eristettyjen salmonellakantojen geneettinen yhteys toisiinsa ja myös niiden samankaltaisuus ihmisten salmonellatapausten kanssa; tuotantoeläinten mahdollisia salmonella-altistumislähteitä ja eläintuotannon rakenteeseen ja tuotantotapoihin sekä salmonellan säilymiseen, tuotantotilojen puhdistukseen ja desinfiointiin ja tarkastusnäytteenottoon liittyviä kriittisiä kohtia sekä laaditaan tulosten perusteella ohjeistusta salmonellalta suojautumiseksi. 

Ota yhteyttä:

professori Sinikka Pelkonen, Ruokavirasto, p. 0400 287 061, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Salmonellan leviäminen tuotantoeläintiloille

Yhteyshenkilö ministeriössä