Hyppää sisältöön

Turvallisuustilanne ja turvallisuuden hallintamallit kuntien palveluissa ja päätöksenteossa (KuntaTurva)

Käynnissä

Toteuttajat

WitMill Oy, Tampereen yliopisto (alihankkija)

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2021

Kunnat vastaavat monista julkisista peruspalveluista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä perus- ja toisen asteen koulutuksesta. Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, kuten kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin kohdistuvaa häirintää, uhkailua ja fyysistä väkivaltaa. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää, kuten uhkailua tai nimittelyä tai fyysisiä uhkatilanteita, kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua. Suuremmissa kaupungeissa on niin ikään kunnanvaltuustojen kokouksissa jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen. Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta. Eduskunnalle, valtioneuvostolle, tuomioistuimille ja Maahanmuuttovirastolle on säädetty omat turvatoimia koskevat lakinsa, joiden tarkoituksena on taata riittävät keinot torjua turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä uhkia muun muassa mahdollistamalla turvatarkastuksen suorittamisen tiloihin saapuville henkilöille. Myös kunnissa koetaan kasvavassa määrin tarvetta turvatarkastusten lisäämiseen keinovalikoimaan.

Valtiovarainministeriö on asettanut keväällä 2019 Espoon kaupungin ja Kuntaliiton aloitteesta työryhmän selvittämään kuntien turvallisuustilannetta ja turvatarkastusten mahdollisuutta. Työryhmän ehdotuksessa keskeisimmäksi asiaksi nousee laajempi ja tarkempi selvitystarve kuntien turvallisuustilanteesta. Tietoa kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin eri puolilta Suomea, erikokoisista kunnista sekä eri toimialoilta, jotta pystytään muodostamaan riittävän kattava kuva ongelman sisällöstä ja laajuudesta mahdollisen lainsäädäntöhankkeen taustaksi. Myös kunnanvaltuustojen uhka- ja vaaratilanteiden määrästä tulisi saada tietoa kuntien turvallisuustilanteen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Kuntien turvallisuustilanteen lisäksi tulisi selvittää missä laajuudessa kunnat hyödyntävät olemassa olevia mahdollisuuksia ja toimivaltuuksia turvallisuuden ylläpitämiseen, kuten käyttävät omaa vahtimestarihenkilökuntaa, ostopalveluna hankittua vartiointia ja järjestyksenvalvontaa ja myös siitä, kuinka toimitilaturvallisuus yleisesti huomioidaan kunnissa. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka paljon kunnissa hyödynnetään poliisin apua eri uhka- ja vaaratilanteissa.

Laajempaa tutkimustietoa kuntien ja kuntien eri toimialojen turvallisuustilanteesta ei ole valtioneuvoston kanslian tietopalvelun suorittaman tietohaun mukaan saatavissa. Tämä tutkimus tuottaa näin ollen kansallisella tasolla uutta tietoa, joka tukee julkista päätöksentekoa sekä valtiolla että kunnissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kuntien tämänhetkistä turvallisuustilannetta, käytössä olevia turvatoimia ja turvallisuuspalveluiden käyttöä.

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Heli Paavola, WitMill Oy, p. 050 428 0873, etunimi.sukunimi(at)witmill.fi

Turvallisuustilanne kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa

Yhteyshenkilö ministeriössä