Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)

Käynnissä

Toteuttajat

Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–4/2020

Hanke vastaa matkailun hallittua kasvua koskevaan tiedontarpeeseen, joka on erityisen ajankohtainen sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti hauraimmissa ja samalla arvokkaissa kulttuuriympäristöissä niin Suomessa kuin maailmallakin. Nykyiset ja mahdollisesti tulevat maailmanperintökohteet ovat tässä suhteessa erityisen keskeisiä. Matkailulla on vaikutuksia paikallisten asukkaiden arkeen ja luonnonympäristöjen ekosysteemeihin myös kaikkialla muuallakin, missä matkailijamäärät, -liiketoiminta ja -investoinnit kasvavat.

Hankkeen päätavoite on rakentaa jo käytössä olevien tutkimus- ja arviointimenetelmien pohjalta uutta monitieteistä ja yhteistoiminnallista mittausmetodologiaa, joka soveltuu toimintamalliksi matkailun kasvusta seuraavien muutosten tasapainottamiseksi ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti. Osatavoitteisiin kuuluvat viitekehyksen rakentaminen relevantteja teemoja koskevien katsausten avulla, mittaamisen metodiikan rakentaminen, pilotointi, mittaamisen mallinnus sekä hankkeen tulosten raportointi. 

Hanke syventää ja luo uutta vuorovaikutusta sidosryhmiensä kanssa vastuullisessa ja kestävässä matkailussa ja matkailun liiketoiminnassa. Se kehittää tieteiden ja toimialojen välistä viestintää. Hanke testaa kehittämänsä toimintamallin osia erilaisissa ympäristöissä hankkeen aikana, mutta pilotoi toimintamalliaan Tornionjokilaaksossa, josta on tulossa kasvavan kiinnostuksen kohde aineellisena ja aineettomana kulttuuriperintökohteena.

Ota yhteyttä:

professori Soile Veijola, Lapin yliopisto, p. 0400 169 693, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Kestävän matkailun toimintamallit kulttuuriympäristöissä

Yhteyshenkilö ministeriössä