Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla

Käynnissä

Toteuttajat

Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy

Rahoitussumma

199 757 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–4/2020

Kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä tarvitaan paitsi vahvaa tavoitteenasettelua myös näkemyksellistä tulkintaa kaupunkien omista reunaehdoista sekä halua toimeenpanna tavoitteita strategisella ja integroivalla otteella. Niin kaupungeissa kuin kansallisen tason ohjelmatyössä tarvitaan tietoa siitä, miten määrätietoista ja tuloksellista työtä parhaiten voisi johtaa, organisoida ja mallintaa, ja millainen tietopohja sitä optimaalisesti tukisi. Jotta Suomi voi toimia edelläkävijänä Agenda 2030:ssa asetettujen kansallisen tason tavoitteiden saavuttamisessa, paikallistason toimijoiden on kannettava kortensa kekoon. Siksi tarvitaan tietoa siitä, miten kestävän kehityksen mukaista strategiatyötä tulisi toimeenpanna ja miten yhteiskehittämisen prosessit parhaiten tätä tukisivat. 

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. Tuottaa riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys kestävän kaupunkikehityksen poikkihallinnollisesta edistämisestä kaupunkiorganisaatioissa. Olennaista on strategisten ja integroivien tekijöiden nimeäminen. 
  2. Mahdollistaa kestävän kehityksen nouseminen kaupunkien strategiatyön keskiöön siten, että operationalisoidaan SDG-tavoitteet hyödyntäen yhteiskehittämistä ja tuotetaan vertailukelpoinen tietopohja tämän tueksi.

Konsortiomme hypoteesi on, että SDG-viitekehys muodostaa strategiselle ja integroivalle kaupunkikehittämisen erinomaisen perustan. Toimeenpanon edellytyksenä on siis kansainvälisissä sitoumuksissa ja maatason tavoitteissa määriteltyjen tavoitteiden tulkinta paikallistasolla, eli ns. lokalisointi. Haastamme hankkeessa edustavan joukon suomalaisia kaupunkeja määrittelemään ja priorisoimaan paikallisesti merkitykselliset tavoitteet eli viemään kestävän kehityksen strategisen kehittämisen keskiöön. Testaamme menettelytapaa, joka ei tuota raskaita raportointivelvoitteita vaan auttaa keskittymään kaupunkien kestävyysmuutoksen kannalta keskeisimpiin asioihin. Tuloksena tuotamme ja levitämme yhdessä strategisen johtamisen malleja, joilla kaupungit voivat organisoida kestävän kehityksen työn. Mallit rakennetaan sekä olemassa olevien hyvien esimerkkien että hankkeen aikana tehtävän toimintatutkimuksen perusteella. Ne kuvaavat sekä toimivaa lopputulosta että prosessia, jolla kestävä kehitys on integroitu strategiseen kaupunkikehitykseen. 

Ota yhteyttä:

Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki, p. 040 070 8178, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi  

Strateginen ja integroiva ote kestävässä kaupunkikehityksessä

Yhteyshenkilö ministeriössä